Archiwum dla Październik 2019

Stypendium socjalne Uniwersytet Jagielloński

Ogólne informacje Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, a w przypadkach wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych o stypendium socjalne podwyższonej wielkości. Trudna sytuacja materialna uprawnia studenta do ubiegania się o socjalne stypendium. Zasoby finansowe zainteresowanego programem studenta określa się w oparciu o wysokość miesięcznych dochodów netto podzielonych na ilość członków gospodarstwa domowego studenta. Kwotę…

Czytaj więcej

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest to fundusz celowy, który odpowiada za zapewnienie ochrony roszczeń pracowniczych, w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Zadaniem funduszu jest przede wszystkim dokonywanie wypłat świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy i na podstawie przepisów pozostałych ustaw szczególnych. Fundusz ma także dochodzić zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób do tego zobowiązanych. Fundusz Gwarantowanych…

Czytaj więcej

Regionalny program stypendialny

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 12,5 mln złotych na wsparcie najbardziej uzdolnionych małopolskich uczniów w Regionalnym Programie Stypendialnym, który jest realizowany dzięki funduszom europejskim, a także środkom własnym Województwa małopolskiego, a jego działanie zaplanowane jest na lata 2014-2020. Regionalny Program Stypendialny ma na celu przede wszystkim wpierać uczniów oraz studentów, którzy mają możliwość starania się o stypendia, których wysokość…

Czytaj więcej

Kto może otrzymać stypendium rektora UW?

Stypendium rektora Uniwersytetu Warszawskiego to szansa dla wielu studentów na poprawę ich jakości życia oraz sfinansowanie swojej nauki. Szczególnie ważne jest rozeznanie w obowiązujących terminach, aby było możliwe jego otrzymanie. Stypendium rektora UW to bez wątpienia nagroda oraz rekompensata za czas poświęcony nauce, ponieważ otrzymują je wyłącznie najlepsi studenci. Kto może otrzymać stypendium rektora UW?…

Czytaj więcej

Ile jednostek przysługuje w funduszu własności pracowniczej pkp?

Fundusz własności  pracowniczej PKP Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny jest funduszem inwestycyjnym, który został stworzony specjalnie z myślą o pracownikach PKP. Powstał dzięki ustawie o komercjalizacji, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego, jakim są właśnie Polskie Koleje Państwowe, jak również na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz własności pracowniczej PKP jest zarejestrowany w…

Czytaj więcej

Stypendium szkolne – mini kompedium wiedzy

Kilka słów wstępu W zasadzie każdy z nas zapisał się – lub został zapisany przez rodziców, opiekunów – do szkoły i uczestniczył w zajęciach. Zazwyczaj nie ponosi się za to żadnych opłat, chyba, że w koszty wliczymy zakup podręczników, zeszytów, przyborów do pisania, czy tak zwaną opłatę na „komitet rodzicielski”, lub „radę rodziców”, czyli dobrowolną…

Czytaj więcej

Co się wlicza do dochodu przy świadczeniu alimentacyjnym?

Instytucja Funduszu Alimentacyjnego zrodziła się w Polsce w połowie lat 70-tych i była odpowiedzią na problem społeczny, jakim stało się uchylanie się opiekunów prawnych od łożenia na utrzymanie potomstwa. Wkrótce został on zlikwidowany, a na jego miejsce otworzono instytucję zadatku alimentacyjnego. W 2008 roku powrócono do obradowania nad Funduszem Alimentacyjnym i utworzono go w formie,…

Czytaj więcej

Stypendium socjalne UMCS

UMCS stypendium socjalne  – kiedy przysługuje pomoc? Stypendium socjalne to świadczenie dla studentów, którzy mają najtrudniejszą sytuację socjalną. Uczelnia wypłacając środki pieniężne stara się ułatwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy w ramach uniwersytetu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium socjalnego UMCS jest dochód na osobę. Władze uczelni biorą pod uwagę miesięczny dochód rodziny, który dzieli się…

Czytaj więcej

Jak funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny OC?

Co to jest Fundusz Gwarancyjny OC? Fundusz Gwarancyjny OC powstał w ramach instytucji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego głównym zadaniem jest wypłacanie odszkodowań dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach samochodowych a sprawcą wypadku była osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC lub w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie został zidentyfikowany. W jakich sytuacjach…

Czytaj więcej

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusz sekurytyzacyjny stanowi rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego celem jest inwestowanie w wierzytelności. Tego rodzaju fundusz, jak każdy FIZ, emituje tak zwane certyfikaty inwestycyjne. Na rynku polskim funkcjonują one począwszy od 2005 r. Fundusze sekurytyzacyjne zakładane są na ogół przez podmioty, które zarządzają wierzytelnościami (tzw. spółki windykacyjne). Jakie korzyści daje nam fundusz sekurytyzacyjny? Dlaczego wierzytelności zbywa się…

Czytaj więcej