Co się wlicza do dochodu przy świadczeniu alimentacyjnym?

Instytucja Funduszu Alimentacyjnego zrodziła się w Polsce w połowie lat 70-tych i była odpowiedzią na problem społeczny, jakim stało się uchylanie się opiekunów prawnych od łożenia na utrzymanie potomstwa. Wkrótce został on zlikwidowany, a na jego miejsce otworzono instytucję zadatku alimentacyjnego. W 2008 roku powrócono do obradowania nad Funduszem Alimentacyjnym i utworzono go w formie, w której funkcjonuje do dzisiaj. Co do zasady Fundusz Alimentacyjny ma pełnić formę zabezpieczenia dla osób, pobierających alimenty przed niewypłacalnością zobowiązanych. Teoretycznie jest tak, że jeśli zobowiązany nie płaci alimentów, to uprawniony do ich pobierania ma je otrzymywać z wskazanego wyżej Funduszu. W rzeczywistości ta procedura nie jest taka prosta i aby stać się uprawnionym do poboru środków  z Funduszu Alimentacyjnego należy spełnić szereg szczegółowych kryteriów.

Kryteria, jakie należy spełnić, aby mieć możliwość pobierania środków z Funduszu Alimentacyjnego. 

Pierwszym kryterium jest kryterium dochodowe. Zgodnie z nim dochód miesięczny, przypadający na jedną osobę w rodzinie nie powinien przekraczać kwoty  725 złotych. Jeśli dochody są  wyższe, to automatycznie dana osoba nie jest uprawniona do rekompensaty alimentów ze strony Funduszy Alimentacyjnego, pozostaje jej więc jedynie dalsza próba wyegzekwowania należnych środków ze strony zobowiązanego. Kolejnym kryterium, determinującym możliwość poboru świadczeń alimentacyjnych z Funduszu jest konieczność udowodnienia nieskutecznej dotychczas próby egzekucji należnych środków finansowych od osoby, która została do tego sądownie zobowiązana. Bezskuteczną egzekucję Ustawodawca definiuje, jako niemożność uzyskania przez komornika świadczeń alimentacyjnych za okres co najmniej dwóch miesięcy bądź nieznajomość miejsca pobytu zobowiązanego, znajdującego się poza granicami kraju.

Co wlicza się do dochodu przy funduszu alimentacyjnym? 

Do dochodu przy Funduszu Alimentacyjnym wlicza się dochód, uzyskiwany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Do dochodu wlicza się środki uzyskane w ramach pracy w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, dzieło. Należy również złożyć oświadczenie dokumentujące wysokość  innych dochodów niż te, podlegające opodatkowaniu w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo każdy pełnoletni członek rodziny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku, poprzedzającym moment składania wniosku o pozyskanie środków z Funduszu Alimentacyjnego. Do dochodu wliczają się także środki uzyskane w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas konieczne jest złożenie do właściwego urzędu, zajmującego się przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczenia, odpowiedniego zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego, do którego jesteśmy przypisania. Wliczają się również dochody, uzyskane w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wówczas jesteśmy zobowiązani do dostarczenia urzędowi takich dokumentów, jak wielkość prowadzonego przez nas gospodarstwa, ewentualne wyliczenie dzierżawionych terenów, umowę o wniesienie wkładów z gospodarstwa rolnego, jeśli jeśli zostało ono wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. Ważne jest także wliczenie do dochodu kwoty uzyskanej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto daną działalność, zapewniającą dochód. Ustawodawca definiuje uzyskanie dochodu, jako uzyskanie zasiłku, pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, stypendium lub stypendium doktoranckiego, świadczenia chorobowego lub rehabilitacyjnego, przedemerytalnego oraz rodzicielskiego.

Co nie wlicza się do dochodu? 

Posiadając już wiedzę odnośnie tego, co wlicza się do dochodu przy funduszu alimentacyjnym należy też odpowiedzieć sobie na pytanie, co nie wlicza się do dochodów rodziny, starającej się o uzyskanie takich środków. Przede wszystkim, same środki, mające pochodzić z Funduszu nie są wliczane, jako część dochodu. Dodatkowo jeśli nad którymś z członków rodziny sprawowana jest piecza zastępcza, to nie jest on aktualnie wliczany do dochodów rodziny. Co ważne, przy staraniu się o uzyskanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego jesteśmy zobowiązani do poinformowania organu, zajmującego się wypłatą świadczenia o utraci dochodu. Może ona nastąpić w wyniku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, utraty zatrudnienia, utraty stypendium, zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Wówczas kwoty uzyskiwanego wcześniej dochodu nie będą wliczane do miesięcznego dochodu rodziny mimo, że będą widniały na stosownych oświadczeniach o dochodach za rok poprzedni. Ważne jest także poinformowanie organu o utracie zasiłku macierzyńskiego, stypendium doktoranckiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rodzicielskiego czy utratę alimentów ze względu na śmierć osoby zobowiązanej do ich płacenia. Dzięki temu kwota, jaka zostanie wyliczona, jako ostateczny dochód na jednego członka rodziny będzie faktycznym odzwierciedleniem obecnego stanu finansowego naszej rodziny.

Gdzie należy złożyć stosowny wniosek? 

Wniosek o przyznanie świadczeń alimentacyjnych należy złożyć w urzędzie gminy bądź we właściwym ośrodku pomocy społecznej. Na rozpatrzenie wniosku dany organ ma 30 dni, a w razie odmownej decyzji przysługuje nam 14 dni na odwołanie się do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Co ważne, świadczenie jest wypłacane przez rok, raz w miesiącu. Okres wypłaty trwa od 1.10 do 30.09. Po tym czasie należy złożyć wniosek o kolejny rok świadczeń alimentacyjnych. Wnioski można składać od 1.08 każdego roku. Na ogół w organach, zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Alimentacyjnego, znajdują się stosowne wnioski zarówno do urzędu, jak i do ZUSu. W takich ośrodkach powinniśmy również uzyskać fachową pomoc ze strony jego pracowników, którzy powinni sprawnie przeprowadzić nas przez cały proces wnioskowania o środki z Funduszu.

Jaka jest kwota uzyskanego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? 

Kwota, wypłacana co miesiąc z Funduszu Alimentacyjnego nie może przekraczać 500 zł. W praktyce oznacza to, ze jeśli zasądzone na naszą rzecz alimenty wynoszą 350 zł, to otrzymamy całą kwotę świadczenia. Sytuacja będzie bliźniacza za każdym razem, kiedy kwota przyznanych nam alimentów będzie mniejsza, bądź równa, 500 złotych. Jeśli natomiast kwota zobowiązania przekracza 500 zł, to będzie wypłacana suma jedynie 500 złotych, bez względu na to czy zasądzone alimenty, to 650 czy 1500 złotych.

Głównym zadaniem Funduszu Alimentacyjnego jest zapewnienie uprawnionym do pozyskiwania  alimentów możliwości korzystania z tego uprawnienia również w sytuacjach, kiedy zobowiązani do świadczenia za wszelką cenę uchylają się od odpowiedzialności. Warto jednak pamiętać o wszelkich kryteriach oraz aspektach, związanych z tym świadczeniem, aby znać swoje prawo i obowiązki, jako świadczeniobiorcy Funduszu Alimentacyjnego. Zaniechanie któregoś z kryteriów będzie bowiem skutkowało odmową świadczenia alimentacyjnego, które nam się należy z prawnego punktu widzenia.

Pozostaw komentarz