Co to jest fundusz inwestycyjny?

Co 10 Polak inwestuje swoją nadwyżkę budżetową. Jednym z pośród sposobów na lokowanie kapitału będą fundusze inwestycyjne. Dzięki możliwości zbiorowego inwestowania, uczestnik funduszu celem pomnożenia majątku może przeznaczyć nawet niewielką ilość pieniędzy. Dzięki poniższemu artykułowi, będziesz miał szansę dowiedzieć się, czym dokładnie jest owy fundusz inwestycyjny i jakie można wyróżnić rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny – czym dokładnie jest?

Według opublikowanego przez Fundację Kronberga raportu : ,,Postawy Polaków wobec finansów” ponad połowa obywateli oszczędza nadprogramowe pieniądze. Niemniej jednak, wyłącznie co dziesiąty mieszkaniec Polski inwestuje kapitał. Część z pośród inwestorów własne pieniądze powierza wyżej wspomnianym funduszom inwestycyjnym. Co to jest fundusz inwestycyjny? Według definicji to forma zbiorowego inwestowania, która polega na ulokowaniu powierzonego kapitału w różnorodne instrumenty należące do rynku finansowego – chociażby instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe), papiery wartościowe (akcje), jak i inne prawa maj. Dużą zaletę funduszy stanowi fakt, iż inwestor nie ma obowiązku posiadania sporego kapitału.

Podstawą do funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jest ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Podmioty, które uprawnione są do lokowania funduszy inwestycyjnych to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ich właścicielami są : firmy ubezpieczeniowe, banki, jak i zagraniczne podmioty, które są wyspecjalizowane w takiego rodzaju produktach finansowych.

Cel funduszy inwestycyjnych stanowi:

 • optymalizacja podatkowa,
 • oszczędzanie na emeryturę,
 • pomnażanie kapitału.

O bezpieczeństwo zainwestowanych pieniędzy dbają:

 • Komisja Nadzoru Finansowego – pełni ona funkcje kontrolną nad każdym z podmiotów, który bierze udział w procesie inwestycyjnym,
 • Agent transferowy – rejestruje wszelakie wypłaty i wpłaty do funduszu,
 • Bank depozytariusz – podmiot, który zajmuje się przechowywaniem pieniędzy, jak i innych aktywów funduszy.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny w swoim statucie musi mieć określoną politykę inwestycyjną, to znaczy wskazać w które instrumenty finansowe ulokuje powierzony kapitał. Wybór sposobu inwestycji ma ogromny wpływ na ryzyko, jak i potencjalny zysk. Ponadto, przed wybraniem funduszu, inwestor winien określić typ własnego uczestnictwa.

Istnieją 2 sposoby na klasyfikację funduszy inwestycyjnych:

 • ze względu na formę uczestnictwa,
 • ze względu na zawartość portfela.

Podział funduszy ze względu na zawartość portfela (kryterium inwestycyjne)

Najbardziej istotny podział funduszy inwestycyjnych stanowi kryterium inwestycyjne. Jest to sposób, w który fundusz lokuje powierzony mu kapitał. Do najważniejszych z pośród funduszy inwestycyjnych można zaliczyć:

 •  Fundusze akcji – w takiego typu funduszach cały, albo też prawie cały portfel inwestycyjny (począwszy od 60 do 100 procent) to akcje należące do spółek giełdowych. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie tylko w akcje obciążone jest sporym ryzykiem. Lokując w tenże sposób kapitał, trzeba zastosować dłuższy horyzont inwestycji (innaczej mówiąc przewidywalny okres czasu, na który inwestor będzie mógł zamrozić swój kapitał),
 • Fundusze stabilnego wzrostu – portfelem takiego rodzaju funduszy będą bezpieczne instrumenty finansowe. Zwykle – obligacje, jak i Bony skarbowe. Tak samo jak fundusze zrównoważone stanowią one część funduszy mieszanych. Dlatego też na inwestycje składają się papiery dłużne i akcje. Niemniej jednak w tymże wypadku udział papierów wierzycielskich jest dużo większy i stanowi 50/60 procent,
 • Fundusze agresywnego wzrostu – to rodzaj funduszy akcyjnych. W ich ramach, środki inwestowane są w spółki, które odznaczają się dużymi wahaniami (są to na ogół nowe spółki, jak również tak zwane spółki wzrostowe). Cel funduszy agresywnych stanowi duży przyrost kapitału, przy małym dochodzie bieżącym. Warto zauważyć, że w trakcie bessy akcje tracą bardzo na swojej wartości. Niemniej jednak podczas odpowiedniej koniunktury giełdowej ich cena wzrasta dużo szybciej,
 • Fundusze zrównoważone – to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które wchodzą w skład tak zwanych funduszy mieszanych. Ich specyfika polega na tym, że kapitał lokowany jest po części w akcje spółek giełdowych, jak i stosunkowo bezpieczne papiery dłużne (chociażby bony skarbowe i obligacje skarbu państwa). Co bardzo ważne, udział akcji w portfelu inwestycyjnym nie przekracza 70 procent. Zatem fundusz zrównoważony jest dużo mniej ryzykowny, aniżeli fundusz akcyjny,
 • Fundusze rynku pieniężnego – jest to najbezpieczniejszy z pośród rodzajów funduszy inwestycyjnych. W tymże wypadku kapitał ulokowany jest w krotkoterminowe papiery wierzycielskie, których termin spłaty nie może przekroczyć roku (jest to tak zwany termin zapadalności). Co ważne takiego rodzaju fundusze są popularne w trakcie kiepskiej koniunktury akcji. Charakterystyczny dla funduszy rynku pieniężnego jest bardzo długi horyzont inwestycyjny, jak i niskie stopy zwrotu,
 • Fundusze papierów dłużnych – ich portfel to głównie bony skarbowe, jak i obligacje. Zwrot z inwestycji nie jest nazbyt wysoki, jednakże przewyższa zyski lokat bankowych. Kluczowy element stanowi ustalenie dłuższego horyzontu inwestycyjnego (minimalnie 3 letniego),
 • Fundusze branżowe – w takiego rodzaju funduszach, kapitał inwestowany jest w branże przemysłowe. Tenże sposób na inwestowanie, obciążony jest dużym ryzykiem, gdyż sukces zależny jest od kondycji w danym sektorze. Jednym z pośród rodzajów funduszy branżowego jest fundusz inwestycyjny,
 • Fundusze rynków zagranicznych – ich sporą zaletą jest duża dywersyfikacja lokat. Co ważne wyróżnia się dwa rodzaje funduszy zagranicznych. Pierwsze z nich to fundusze międzynarodowe, które nie lokują kapitału w krajowe papiery wartościowe. Drugie zaś to fundusze globalne, które inwestują w kraju, ale i za granicą.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny –zasady inwestowania w fundusze

Inwestor mający w planach ulokowanie kapitału w fundusze inwestycyjne, w pierwszej kolejności winien ustalić, na jak długo czas chce zamrozić swoje pieniądze. W wypadku szybkiego zwrotu (od okresu kilku miesięcy, aż do trzech lat) warto wybierać tak zwane fundusze stabilnego wzrostu – chociażby obligacje. Natomiast w wypadku inwestowania długoterminowego, bardzo ciekawe rozwiązanie stanowią ryzykowne produkty, takie jak fundusze akcyjne.

Ważnym elementem jest również monitorowanie rynku, jak i porównywanie wyników funduszu na tle konkurencji. Nie bez znaczenia pozostaje również odporność na potencjalne straty i ryzyko. Zatem, zanim zainwestujemy pieniądze, warto poddać sprawdzeniu, czy dany fundusz odnotował spektakularne spadki i czym były one spowodowane.

Bardzo istotna jest także właściwa dywersyfikacja portfela. Rozbicie inwestycji pomaga amortyzować ryzyko w chwili, kiedy jedna z nich przynosi straty. Ponadto, nie warto za każdym razem iść za głosem doradcy finansowego. Interes sprzedawców funduszy może się różnić od oczekiwań, które ma inwestor.

Pozostaw komentarz