Czy w ramach pobytu w instytucji przyjmującej w Szwajcarii mogę zaplanować 3 wizyty po 5 miesięcy? Przerwy pomiędzy wyjazdami nie będą dłuższe niż 2 miesiące, więc cały projekt badawczy zawrze się w okresie 24 miesięcy.

Planując projekt badawczy należy zaplanować nieprzerwany pobyt przez okres min. 6 miesięcy w instytucji przyjmującej w Szwajcarii. Przerwy pomiędzy pobytami nie są dopuszczane.

W jaki sposób będzie wypłacane stypendium?
W przypadku pozytywnej decyzji Komitetu Sterującego instytucja przyjmująca podpisze ze stypendystą umowę o pracę i stypendium będzie wypłacane w formie wynagrodzenia.

Jestem Polką, ale obecnie zatrudniona jestem na uczelni w Republice Czeskiej. Moim opiekunem naukowym jest profesor z uczelni czeskiej. Do którego Biura Sciex mam wnioskować?

W podanym przypadku właściwym do złożenia wniosku będzie Biuro Sciex w Republice Czeskiej.

Dlaczego mojej instytucji/wydziału nie ma na liście uprawnionych instytucji?

Na liście uprawnionych instytucji znalazły się te instytucje, które złożyły wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostały poddane tzw. parametryzacji. Jeśli Pana uczelnia/wydział lub instytucja macierzysta nie przeszła takiego postępowania, nie jest instytucją uprawnioną. Może się jednak zdarzyć, iż do następnego naboru wniosku Pana instytucja przejdzie pomyślnie parametryzację i znajdzie się na liście uprawnionych instytucji.

Posiadam tytuł magistra, w maju 2010 zamierzam obronić tytuł doktora. Czy mam wnioskować jako doktorant czy jako postdoc?

Składając wniosek musi Pan posiadać udokumentowany tytuł naukowy? Jeśli uzyska Pan wyższy tytuł naukowy po złożeniu wniosku a przed planowanym wyjazdem, to w takiej sytuacji należałoby rozważ składanie wniosku w następnym terminie.

Czy przesyłając kopię dyplomu mam załączyć skan polskiej wersji językowej czy dokonać tłumaczenia dyplomu? Czy tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego?

Do wniosku może Pani dołączyć skan polskiej wersji językowej dyplomu. Jeśli posiada Pani angielską wersję dyplomu wydaną przez Pani uczelnię macierzystą może ją Pani również dołączyć, jednak załączenie wersji polskiej dyplomu spełnia wymogi formalne.

Formularz 3a mam podpisać osoba uprawniona? Kim jest osoba uprawniona na mojej uczelni?

Formularz 3a jest „polisą ubezpieczeniową”, że stypendium w ramach Sciex nie jest końcem Pana kariery zawodowej. Osobą uprawnioną do podpisania formularza 3a jest osoba, która składając podpis na formularzu zapewni, że po zakończeniu projektu w Szwajcarii Pana instytucja macierzysta przyjmie Pana z powrotem na poprzednich warunkach zatrudnienia. Zarówno dla uczelni jak i innych instytucji badawczych mogą to być osoby na różnych stanowiskach, jednakże zawsze winna to być osoba, która zagwarantuje, że po powrocie do kraju stypendysta będzie miał zagwarantowane zatrudnienia w instytucji macierzystej.

Mój opiekun naukowy planuje wizytę w Szwajcarii w instytucji przyjmującej w lutym 2010, kiedy to spotka się z moim opiekunem w szwajcarskiej instytucji przyjmującej. Mój projekt rozpoczyna się w maju 2010. Czy jego wizytę można uznać za wizytę w ramach projektu?

Niestety nie można. Wizyta opiekuna naukowego musi odbyć się zawsze w trakcie trwania projektu badawczego.