Fundusz świadczeń socjalnych – podstawowe informacje

Analizując sytuację materialną pracowników niemal każdej firmy, można stwierdzić, że wszędzie znajdują się osoby, które mają trochę lepszą lub gorszą sytuację finansową. Niektórzy pracownicy mają inne potrzeby i problemy niż inni, którzy zarabiają tyle samo. Przykładem może być np. poważna choroba lub wypadek kogoś z członków rodziny, samotne wychowanie dzieci lub opieka nad osobą starszą i potrzebującą. Dlatego, aby wyrównać szansę i pomóc osobom uboższym i będącym w gorszej sytuacji, pracodawcy mogą stworzyć tzw. fundusz świadczeń socjalnych. Jest to specjalna baza środków materialnych, które zostają przeznaczone aby pomóc pracownikom, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Bardzo ważne jest to, że taki fundusz nie jest obowiązkowy, decyzja zależy od pracodawcy. Jeśli jednak, zrezygnuje on ze zorganizowania tego typu pomocy, jego obowiązkiem jest powiadomienie o tym wszystkich pracowników. Zgodnie z przepisami, obowiązkowo muszą go utworzyć tylko pracodawcy jednostek budżetowych i samorządowych, którzy 1 stycznia danego roku, mają zatrudnionych na pełny etat przynajmniej 50 pracowników.

Kto może się ubiegać o wypłacenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Warto wiedzieć kto i w jakich sytuacjach może się ubiegać i przyznanie pomocy finansowej pochodzącej z funduszu świadczeń socjalnych. Przede wszystkim jest on skierowany do:

  • wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na pełny etat lub na jego część, a ich stosunek pracy jest oparty na umowie o pracę lub powołanie i mianowanie,
  • pracowników, którzy przebywają na urlopach wychowawczych,
  • emerytów i rencistów, którzy niegdyś byli pracownikami danego zakładu pracy,
  • członków rodzin zmarłych pracowników zakładu pracy, jeżeli byli na jego utrzymaniu,
  • innych osób, pracujących w firmie, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy.

Każdy pracodawca musi pamiętać, że świadczenia socjalne muszą być zagwarantowane wszystkim osobom, które są uprawnione do ich pobierania. Nie może on w żaden sposób ograniczyć ich przyznawania.

Dokumenty prawne, które dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Pracodawcy dysponują środkami, które pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i decydują w jaki sposób je wykorzystają, jednak Ustawa reguluje ten obszar i określa na co pieniądze mogą być wykorzystane. Jednak dokumenty nie wymieniają wszystkich możliwości, dlatego czasem dochodzi do mniej lub bardziej nieprawidłowych działań.

Zgodnie z Artykułem 8. 1. Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ulgi i świadczenia oraz ich wysokość, jest zależna od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej danej osoby. Dlatego, świadczenia nie mogą być takie same dla każdego pracownika. Jest to sprawa w pełni indywidualna.

Fundusze Świadczeń Socjalnych, mogą być wykorzystywane np. na:

  • urlopy, dofinansowanie wycieczek i wypoczynków pracowników oraz jego dzieci,
  • zapomogę dla osób, które pracują w danej firmie i zostały dotknięte różnego rodzaju zdarzeniami losowymi, chorują na ciężkie choroby, uległy wypadkowi, opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadają więcej niż dwójkę dzieci lub są samotnymi rodzicami,
  • dofinansowanie świadczeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub oświatowych,
  • organizowanie paczek świątecznych,
  • dofinansowanie lub tworzenie żłobków i przedszkoli, które działają przy zakładzie.

Pracodawcy powinni także wiedzieć, że środków, które pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych nie można wykorzystać na utworzenie firmowej stołówki i jej utrzymanie, wynagrodzenia dla pracowników, którzy są odpowiedzialni za obsługę funduszu socjalnego, kupowanie trwałych środków, zapewnienie opieki medycznej w prywatnych przychodniach, finansowanie dojazdów do pracy, organizowanie imprez integracyjnych, spotkań świątecznych i edukacji dla pracowników, a także na premie i nagrody.

Wysokość świadczeń wypłacanych z funduszu świadczeń socjalnych

Wiele osób zastanawia się ile mogą wynosić wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może on wynosić 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli jednak dany pracownik, wykonuje swoje obowiązki w szczególnie trudnych warunkach, wysokość świadczenia może wynosić 50%.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku pracowników młodocianych. Wysokość świadczenia może wynosić 5, 6 lub 7% wynagrodzenia, zależnie od poziomu nauki. Pracodawcy wypłacają świadczenia pieniężne na specjalny rachunek, który należy otworzyć specjalnie dla tego funduszu. Musi on to wykona w terminie, aby uzyskać odpis do kosztów pozyskania przychodów.

Aby móc korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, konieczne jest złożenie stosownego wnioski do odpowiedniego organu danej firmy. Warto zaznaczyć, że w każdym zakładzie obowiązują inne zasady dotyczące, kroków które trzeba podjąć aby uzyskać świadczenie, a także dokumentów i wniosków, które trzeba złożyć. Wszystkie niezbędne informacje, są określone w regulaminie wewnętrznym, z którym powinien się zapoznać każdy pracownik. Powinien być tam zawarty punkt, który dotyczy przebiegu procesu przyznawania funduszy, tego jak długo należy czekać na przyjęcie lub odrzucenie wniosku oraz tego, jakie wymagania trzeba spełnić.

Podmioty mające wpływ na politykę socjalną danego zakładu

Kiedy w danej firmie nie ma związków zawodowych, warunki dotyczące świadczeń socjalnych, ustala się z pracownikami lub ich przedstawicielami. W całym procie, jednak bardzo istotną rolę pełnią związki zawodowe. Jeżeli zostały one powołane do życia, pracodawca ma obowiązek ustalenia z nimi tego jak będzie brzmiał regulamin funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Za wszelkie ustalenia dotyczące polityki socjalnego danego zakładu, może także być odpowiedzialna komisja socjalna. Jednak w ustawie dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie ma mowy o takiej jednostce jak komisja socjalna, dlatego nigdzie nie jest określony dokładny zakres jej działań. Pracodawca, może się zdecydować na jej powołanie, na podstawie przepisów, które obowiązują wewnątrz zakładu. W takiej sytuacji jej kompetencje i obowiązki oraz zasady jej pracy, nie mogą wychodzić po za opiniowanie działań pracodawcy i doradzanie mu w sprawach socjalnych. W szczególnych sytuacjach zadania komisji socjalnej, mogą zostać poszerzone o realizację zadań określonych w ustawie.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wielu sytuacjach może się okazać bardzo pomocy. Osoby, znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej, z uwagi np. na chorobę, niepełnosprawność, wypadek, samotne rodzicielstwo, wielodzietność i inne sytuacje losowe, mogą liczyć na pomoc finansową od pracodawcy. Wysokość świadczeń, jest zależna od indywidualnej sytuacji. Bardzo ważne jest to, aby pracodawca orientował się w przepisach i wiedział co należy do jego obowiązków. Pracownik, który będzie zadbany i który będzie miał uczucie, że pracodawca o niego dba, z pewnością będzie działał bardziej efektownie.

Pozostaw komentarz