Fundusz zrównoważony

Lokowanie środków w funduszach stanowi atrakcyjną alternatywę samodzielnego inwestowania w instrumenty finansowe na giełdzie. Co bardzo istotne, może to być jednakże dobre rozwiązanie wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba inwestująca bardzo dokładnie przemyśli decyzję o zakupieniu właściwego dla siebie rodzaju funduszu inwestycyjnego. Poniżej opiszemy, czym jest fundusz zrównoważony i podpowiemy, czy warto się nim tak naprawdę zainteresować.

Na rodzimym rynku funkcjonuje prawie tysiąc różnych funduszy inwestycyjnych, które różnią się pomiędzy sobą potencjalnym zyskiem, stosowaną polityką inwestycyjną, czy też poziomem potencjalnego ryzyka. W ramach ich podstawowego podziału, który uwzględnia różnice w zakresie rodzaju, jak i udziału instrumentów dobieranych do portfela, można wyróżnić fundusze : dłużne, akcyjne, mieszane i pieniężne. Fundusze mieszane są najbardziej zróżnicowaną grupą produktów inwestycyjnych – zaliczyć można do niej fundusze zrównoważone, aktywnej alokacji i stabilnego wzrostu.

Fundusz zrównoważony – istota i charakterystyka

Fundusz zrównoważony to fundusz inwestycyjny, którego środki lokuje się w różnorodne klasy aktywne – zarówno w akcje, jak i prawa do akcji spółek giełdowych, bony pieniężne, obligacje, a także instrumenty mające charakter udziałowy. W porównaniu do funduszu stabilnego wzrostu, fundusz zrównoważony prowadzi dużo bardziej aktywną politykę inwestycyjną, a ponadto charakteryzuje się także większym udziałem akcji w łącznej wartości portfela. W jego wypadku, udział akcji wynosi na ogół 50-70 procent, zaś obligacji – maks. 30-50 procent.

Fundusz zrównoważony nierzadko wykorzystuje strategie market tuningu, tj. opierając się na danych gospodarczych, albo wskaźnikach technicznych, stara się przewidzieć przyszłe zachowania rynków i na tejże podstawie decyduje o ewentualnej zmianie zaangażowania w rynek akcji i obligacji. Fundusze z tejże grupy odznaczają się dużo większym ryzykiem aniżeli chociażby fundusze pieniężne, czy obligacyjne, niemniej jednak są w stanie wygenerować przy tym dużo wyższe stopy zwrotu.

Plusy funduszu zrównoważonego

Prowadzone w sposób profesjonalny zarządzanie portfelem inwestycyjnym, możliwość inwestowania niewielkich kwot, stosunkowo łatwa konstrukcja, jak również prosta kontrola i wyjście z inwestycji – fundusz zrównoważony posiada wiele zalet, które są typowe dla otwartych funduszy inwestycyjnych. W tymże przypadku, w przeciwieństwie do funduszy obligacyjnych i akcyjnych, klienci uzyskują jednakże w zasadzie już gotową strategię inwestycyjną. Nie trzeba analizować, czy w wybranym czasie warto lokować swoje środki w obligacjach korporacyjnych, akcjach, czy też papierach, które emitowane są przez Skarb Państwa. Nie musimy zastanawiać się także, w jaki sposób rozdzielić własne oszczędności pomiędzy różnorodne instrumenty finansowe. Warto przy tym brać pod uwagę, że korzystamy tutaj z produktu, który będzie w stanie wypracować duże zyski w trakcie hossy giełdowej, a także – dzięki obecności w naszym portfelu bezpiecznych obligacji – zredukować straty w czasie gorszej koniunktury rynkowej, co stanowi zdecydowanie bardzo korzystne rozwiązanie.

Kiedy wybrać fundusz zrównoważony i ile będzie można na nim zarobić?

Fundusz zrównoważony skierowany jest do tych osób, które zainteresowane są inwestycją o dużym potencjale zysku, a przy tym skłonnych do zaakceptowania okresowych spadków wartości funduszu, dochodzące nawet do 20-30 %. Co bardzo istotne, czasowy horyzont inwestycji w taki właśnie fundusz winien wynosić nie mniej aniżeli 3 lata, przy czym na najlepsze rezultaty możemy liczyć lokując środki na okres powyżej 4-5 lat.

W czasie hossy giełdowej, stopa zwrotu generowana przez fundusz zrównoważony sięga na ogół od kilku do kilkunastu procent w przeciągu roku. Jednakże, możemy spotkać również takie fundusze, które mogą pochwalić się wzrostem wartości o ponad 20, a nawet i o 30 procent. Warto jednakże pamiętać, że doskonałe wyniki historyczne nie dadzą nam gwarancji, iż fundusz zrównoważony wygeneruje wysoką stopę zwrotu również i w przyszłości. Ponadto, nie muszą one świadczyć także o tym, że jest on odpowiednio zarządzany – takie wnioski możemy wyciągnąć dopiero po przeprowadzeniu analizy kilkuletniego okresu notowań funduszu, jak i odniesieniu ich do konkurencyjnych notowań funduszy z tejże samej kategorii.

Fundusz zrównoważony, a dekoniunktura

W chwili, gdy ulegają spadkowi notowania akcji na giełdzie, wzrasta wartość umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy. Zwiększa się również zapotrzebowanie na gotówkę, którą fundusz będzie zobowiązany wypłacić uczestnikom. W wypadku funduszy, które zawierają blisko 100% akcji muszą one dokonać ich sprzedaży, ponieważ zwykle nie dysponują one właściwą ilością dodatkowej gotówki. Ażeby fundusz nie utracił swojej płynności podczas realizacji wypłaty, zarządzający zajmuje się sprzedażą akcji godząc się nierzadko na niezbyt korzystne ceny, ponieważ nie posiada do dyspozycji innego rodzaju papierów, które miałby możliwość w tymże krytycznym czasie upłynnić po dość rozsądnej cenie. Spore zlecenia sprzedaży akcji są powodem dlaszych spadków ich notowań na giełdzie, a w konsekwencji doprowadza to do powiększania się strat.

W dużo lepszej sytuacji będzie zarządzający funduszem zrównoważonym, który posiada do swojej dyspozycji obligacje albo inne dłużne papiery wartościowe, które znajdują się w portfelu należącym do funduszu. Posiada on zatem dużo większą swobodę co do wyboru instrumentów, które mogą zostać sprzedane w krytycznym momencie. W związku z czym, ma możliwość wstrzymania się ze sprzedawaniem akcji, jak i zapobieżenia sporemu spadkowi wyceny aktywów funduszu przy zbywaniu dłużnych papierów wartościowych. Dzięki temu nie znajdzie się pod presją pozbycia się akcji w trakcie przeprowadzania korekty, kiedy są one przecenione.

Fundusz dla umiarkowanie ostrożnych

Fundusz mieszany pozwala na zarobienie większej sumy pieniędzy, aniżeli fundusze dłużnych papierów wartościowych, niemniej jednak mniej aniżeli fundusze inwestujące w akcje. Stanowi zatem rozwiązanie kompromisowe na każdą z sytuacji na rynku finansowym. Dla jakiej grupy inwestorów będzie on najbardziej odpowiedni? Z tym pytaniem warto zwrócić się do którejś z firm, stanowiącej wyspecjalizowany i przede wszystkim niezależny ośrodek analityczny, który monitoruje na bieżąco, jak i analizuje sytuację na rynku dotyczącym funduszy inwestycyjnych.

Fundusze zrównoważone nadają się nalepiej dla średnio, jak i długoterminowych inwestycji. Przy czym wskazane będzie, aby horyzont inwestycji nie był krótszy aniżeli dwa lata. Są one właściwe na poczet gromadzenia środków na wybrane wydatki w przyszłości, albo też oszczędzanie na emeryturę, ponieważ w dłuższym horyzoncie czasowym takiego rodzaju inwestycje dają bardzo zadowalające wyniki, a przy tym jednocześnie zapewnią nam spokojny sen. I dlatego właśnie pewna ilość spośród jednostek uczestnictwa funduszy mieszanych winna stanowić składnik odpowiednio zdywersyfikowanego portfela inwestycji.

Pozostaw komentarz