Przejdź do zawartości

Ile jednostek przysługuje w funduszu własności pracowniczej pkp?

Fundusz Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych został otwarty dzięki niezwykłemu projektowi – jeżeli wziąć pod uwagę jego skalę w chwili startu do Funduszu przystąpiło prawie 400 tysięcy osób.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP to unikalny na rynku produkt, w którym po raz pierwszy w naszym kraju znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego w roli udziału pracowników w prywatyzacji przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Polskich Kolejach Państwowych, do Funduszu trafia blisko 15 procent środków, które zostały uzyskane ze sprzedaży majątku należącego do spółki PKP, między innymi udziałów w spółkach zależnych tworzonych przez PKP, jak i nieruchomości. Pieniądze te, w formie jednostek uczestnictwa, stanowią własność uczestników owego funduszu. Dzięki kolejnym wpłatom dokonywanym przez Polskie Koleje Państwowe, jak i wynikom zarządzania osiąganym poprzez Towarzystwo zarządzające Funduszem wartość jednostek stałe stale rośnie.

Począwszy od 2007 r. uczestnicy Funduszu Własności Pracowniczej PKP mogą zbyć jednostki, które posiadają, zatem dokonać wypłaty posiadanych w nim środków. Do tego momentu taką decyzję podjęło ponad sto tysięcy osób.

Dokumentem, który reguluje najbardziej istotne kwestie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Funduszu jest prospekt zawierający Statut Funduszu. Statut ten określa chociażby zasady, które dotyczą dokonywania wpłat do opisywanego Funduszu przez Polskie Koleje Państwowe, jak również dotyczące polityki inwestycyjnej Funduszu, czy też prawa jego uczestników, zasady przydzielania, jak i dokupowania jednostek uczestnictwa, zasady stanowiące o wycenie jednostek, zagadnienia mające związek z Radą Inwestorów, a także koszty obciążające Fundusz.

Polityka inwestycyjna funduszu

Aktywa Funduszu Własności Pracowniczej PKP lokuje się w dłużne papiery wartościowe, jak również w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu winien zawierać się w przedziale od 0% do 40%, a pozostałe środki Fundusz może ulokować w inne aniżeli akcje instrumenty finansowe, które określone są w Statucie, a tym bardziej rządowe papiery dłużne, głównie polskie, jak również emitentów, mających wysoką wiarygodność kredytową. Fundusz podejmując decyzję inwestycyjne, które dotyczą alokacji aktywów między udziałowe i dłużne papiery wartościowe bierze pod uwagę głównie niżej wymienione kryteria : sytuację na rynku akcji, wysokość stóp procentowych, poziom inflacji, dynamikę wzrostu gospodarczego, jak i sytuację makroekomiczną gospodarki.

Inwestowanie w akcje

Biorąc pod uwagę osiąganie celów statutowych dzięki maksymalizacji osiąganej stopy zwrotu, jak i minimalizacji poniesionego ryzyka, Fundusz Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych lokuje środki w akcjach spółek (maksymalnie 40 procent), które posiadają odpowiednio dobrą sytuację finansową określoną dzięki fundamentalnej analizie. Przedmiot inwestycji stanowią także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega znacznie od wartości, która została oszacowana przez Towarzystwo, albo od wartości oszacowanej przez zewnętrzne źródła.

Inwestycje w dłużne papiery wartościowe

Fundusz Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych ma charakter funduszu o stabilnym wzroście – min. 60 procent aktywów inwestuje się w rządowe papiery dłużne, przede wszystkim polskie, jak i emitentów mających wysoką wiarygodność kredytową. Na podjęte decyzje inwestycyjne wpływ może mieć także przeprowadzenie analizy stopnia płynności, ryzyka zmiany stóp procentowych, ryzyka niewypłacalności emitenta, jak i ryzyka rynkowego.

Rada inwestorów

Działanie Funduszu Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych kontroluje tak zwana Rada Inwestorów, w skład której wchodzi siedmiu członków. Wybierani są oni na kadencję dwuletnią : trzech przedstawicieli wybranych przez Polskie Koleje Państwowe, dwóch przedstawicieli, którzy zostali wskazani przez centrale związkowe mające zasięg ogólnokrajowy, jak również dwóch przedstawicieli wybieranych w sposób losowy przez Fundusz z pośród jego uczestników.

Pośród najważniejszych zadań, które wykonuje Rada Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych można wymienić :

  • analizowanie informacji otrzymywanych od Towarzystwa zajmującego się zarządzaniem Funduszem, jak i przygotowanie odpowiednich opinii dla Polskich Kolei Państwowych,
  • sprawdzanie, czy przestrzegana jest polityka inwestycyjna, między innymi ograniczenia inwestycyjne,
  • kontrolowanie realizacji celów inwestycyjnych Funduszu.

Wycena Jednostki Funduszu Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych

Przez pierwsze dwa lata jednostki uczestnictwa Funduszu Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych były wyceniane tylko i wyłącznie raz w przeciągu tygodnia. Począwszy od września 2007 roku wycenia się je w dniach, w których ma miejsce sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualną wartość jednostek uczestnictwa Funduszu Własności Pracowniczej PKP możemy sprawdzić na stronie : https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusz-wlasnosci-pracowniczej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano wyceny. Notowania jednostek publikuje także Polska Agencja Prasowa. Jak można obliczyć wartość kapitału, który został zgromadzony w funduszu? Każdy z uczestników otrzymał informacje na temat liczby przydzielonych jednostek. Tę liczbę trzeba pomnożyć przez aktualną wartość jednostki uczestnictwa Funduszu Własności Pracowniczej PKP.

Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa będzie wynosić na przykład 78 zł, a uczestnik posiada chociażby 10 jednostek, to wartość posiadanych przez niego środków na konkretny moment wynosi 780 zł.

Pozostaw komentarz