Jak funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny OC?

Co to jest Fundusz Gwarancyjny OC?

Fundusz Gwarancyjny OC powstał w ramach instytucji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego głównym zadaniem jest wypłacanie odszkodowań dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach samochodowych a sprawcą wypadku była osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC lub w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie został zidentyfikowany.

W jakich sytuacjach Fundusz Gwarancyjny OC wypłaca odszkodowanie?

W sytuacji kiedy właściciel uszkodzonego pojazdu, z winy innego uczestnika ruchu drogowego, posiada dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to na mocy panujących przepisów, zobowiązany jest do pozyskiwania środków finansowych z tego tytułu. Fundusz Gwarancyjny OC, gwarantuje wówczas pokrycie dodatkowych kosztów wynikających m.in. z utraconych żniżek lub wydatków ponoszonych na doubezpieczenie pojazdu do jego wartości sprzed wypadku. Ponadto, Fundusz Gwarancyjny OC odpowiada za wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy dana firma ubezpieczeniowa ogłosi upadłość.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada wyszczególnione procentowe kwoty wypłaconych pieniędzy, które zależne są od przedmiotu ubezpieczenia. W ramach ubezpieczeń OC wypłaca aż 100% należnych odszkodowań oraz świadczeń. W przypadku, wypłaty środków w ramach umów ubezpieczeniowych na umów obowiązuje ograniczenie do 50%. Jednak kwoty nie mogą przekroczyć równowartości 30.000 euro.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontroluje terminowość wykupu polis OC

W ramach pełnionych obowiązków, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za działania prewencyjne, które mają minimalizować odsetek osób rezygnujących z wykupienia polisy OC. W tym celu został sporządzony specjalny rejestr, w którym widnieją informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki zamieszonych w nim danych, każdy użytkownik Internetu może samodzielnie sprawdzić, czy pojazd sprawcy wypadku był objęty ważnym ubezpieczeniem OC. Konieczne jest jednak wprowadzenie numeru rejestracyjnego lub numeru identyfikacyjnego nadwozia pojazdu. System sprawdza, czy na dany dzień obowiązywało ważne ubezpieczenie OC.

W tym celu została także sporządzona aplikacja, która umożliwia sprawdzenie ważności polisy OC już na miejscu wypadku – UFG Baza.

Ponadto, Fundusz Gwarancyjny OC, stworzył innowacyjną możliwość. Pozwala na pozyskanie wszystkich informacji o ubezpieczeniach oraz szkodach, które zostały zgłoszone z posiadanych polis OC osób zalogowanych. Często jest to niezbędne, kiedy konieczne jest określenie ilości spowodowanych szkód do zawarcia nowej polisy OC.

Do pełnego korzystania z serwisu, należy uwierzytelnić swoje dane.

Skąd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pozyskuje środki?

Zgodnie z obowiązującym prawem, do kasy UFG wpływają środki pozyskiwane od wszystkich ubezpieczycieli funkcjonujących na rynku. W praktycznym wymiarze, to na rzecz Funduszu przekazywane są symboliczne części składek pozyskiwanych od kierowców w ramach umowy ubezpieczenia.

Wszyscy właściciele pojazdów, którzy sumiennie opłacają ubezpieczenie, m.in. swojego pojazdu, nawet nieświadomie przekazuje pewną kwotę, która trafia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wówczas skumulowane środki od tych osób przekazywane są wypłaty dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, które spowodowane zostały przez kierujących pojazdami bez ważnego OC lub przez osoby, które zbiegły z miejsca wypadku.

Czym więcej osób będzie przestrzegało obowiązku opłacenia ubezpieczenia OC tym niższymi kwotami będą obciążane osoby wykupujące polisy.

Nieznany sprawca wypadku a Fundusz Gwarancyjny OC

Działanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego umożliwia pozyskanie należnych odszkodowań w ramach poniesionych szkód, osobowych oraz majątkowych, w wypadku komunikacyjnych, kiedy sprawa wypadku pozostaje nieznany. Jednak wypłata środków pozostaje obwarowana pewnymi warunkami, które są ulokowane w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

W wystąpienia szkód osobowych, w ramach których ktoś poniósł śmierć lub został ranny, a rozstrój zdrowia utrzymywał się przez 14 dni, to w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe będzie otrzymanie aż 100% należnych świadczeń.

W odniesieniu do szkód majątkowych, UFG, zobligowany jest do wypłacenia należnych środków, które stanowią rekompensatę za poniesione szkody majątkowe, tj. zniszczony samochód. Jednak odbywa się to wyłącznie w sytuacjach, kiedy miał miejsce wypadek drogowy, czyli na skutek zdarzenia drogowego była ofiara śmiertelna lub rozstrój zdrowia trwał przez więcej niż 14 dni.

Fundusz Gwarancyjny OC nie uiszcza pełnej kwoty odszkodowania za szkodę majątkową. Każdorazowo będzie to wartość, która będzie pomniejszona o 300 euro.

Co należy zrobić kiedy sprawca wypadku nie ma ważnego OC?

Odpowiedzialność finansowa za sprawców wypadków drogowych, zostaje chwilowo przeniesiona na Fundusz Gwarancyjny OC, wówczas to on odpowiada za wypłatę należnego odszkodowania za osoby kierującymi pojazdami bez obowiązującego ubezpieczenia OC.

Kiedy sprawca wypadku jest zidentyfikowany procedura pozyskania środków staje się łatwiejsza. Nie obowiązują już obostrzenia, które regulują przebieg wypłaty za straty osobowe i majątkowe spowodowane przez nieznane osoby. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada wskazaną osobę, od której ma domagać się zwrotu wypłaconych środków. Po wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej zwraca się do sprawcy wypadku z regresem ubezpieczeniowym, wówczas cała kwota będzie musiała być pokryta z jego prywatnych pieniędzy.

Jak zgłosić szkodę do Funduszu Gwarancyjnego OC?

Zgłoszenie poniesionej szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest przy pomocy każdego zakładu ubezpieczeniowego, który oferuje w swoich usługach sprzedaż obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od kierowców pojazdów. Możliwości wyboru są ogromne, ponieważ prawie każda firma ubezpieczeniowa jest zrzeszona w UFG. Najprościej jest skorzystać z firmy, w której poszkodowany posiada swoją polisę OC.

W praktycznym ujęciu, każdy zrzeszony zakład ubezpieczeń posiada obowiązek przyjęcia zgłaszanej szkody. Niedopuszczalna jest odmowa wypełnienia tego obowiązku. Ubezpieczyciel zobligowany jest do przeprowadzenia pełnego postępowania likwidacyjnego oraz o przekazanie informacji, o przekazaniu dokumentów koniecznych do ustalenia wysokości należnego odszkodowania. Skompletowane dokumenty, ubezpieczyciel musi przekazać do Funduszu, co pozwoli na wypłatę zasądzonego odszkodowania. W ciągu 30 dni, od momentu w którym otrzyma kompletne dokumenty uprawniające do wydania finalnej decyzji o wypłacie odszkodowania.

Cudzoziemiec, sprawca wypadku, bez ważnego OC

W przypadku kiedy sprawca wypadku jest cudzoziemcem i prowadził pojazd, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to można także zabiegać o wypłatę odszkodowania od Funduszu Gwarancyjnego OC. Należy pamiętać, że przysługuje ono wyłącznie obywatelom polskim.

Kara za niewykupienie OC

Osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia OC, mogą spodziewać się nałożenia na nie kary finansowej. Wówczas jej wysokość jest kształtowana przez ilość dni, kiedy pojazd nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Niewykupienie polisy OC przez okres dłuższy niż 14 dni od zakończenia poprzedniej, w 2018 roku skutkowało nałożeniem kary za samochód osobowy w wysokości 4200 złotych, a za samochód ciężarowy aż 6300 złotych. Nawet opóźnienie do 3 dni skutkuje nałożeniem kary

Pozostaw komentarz