Kto może otrzymać stypendium rektora UW?

Stypendium rektora Uniwersytetu Warszawskiego to szansa dla wielu studentów na poprawę ich jakości życia oraz sfinansowanie swojej nauki. Szczególnie ważne jest rozeznanie w obowiązujących terminach, aby było możliwe jego otrzymanie. Stypendium rektora UW to bez wątpienia nagroda oraz rekompensata za czas poświęcony nauce, ponieważ otrzymują je wyłącznie najlepsi studenci.

Kto może otrzymać stypendium rektora UW?

O stypendium rektora UW mogą ubiegać się także studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Jednak konieczne jest aby przyjęcie na studia było w tym samym roku, kiedy złożyli egzamin maturalny, a ponadto są laureatami olimpiady międzynarodowej, albo są laureatami, finalistami olimpiady o stopniu centralnym. Dodatkowo, stypendium rektora UW może przysługiwać osobom, które są medalistami przynajmniej w współzawodnictwie sportowym, zdobywając tytuł Mistrza Polski, jednak dana konkurencja sportowa jest określona przez przepisy wewnętrzne.

Studenci, którzy spełniają powyższe warunki, otrzymają stypendium rektora UW, pod warunkiem złożenia wniosku wraz ze stosownymi dokumentami w terminie określonym przez Rektora.

Stypendium rektora UW przysługuje studentom, które otrzymały wpis potwierdzający rozpoczęcie kolejnego roku nauki, dotyczy to także studentów na pierwszym roku studiów magisterskich. Muszą jednak cechować się wyróżniającymi wynikami w nauce, o czym świadczy wysoka średnia ocen. Przeznaczone może być także dla osób, które posiadają ponadprzeciętne wyniki sportowe w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Dodatkowo mogą ubiegać się o nie studenci, którzy posiadają niespotykane osiągnięcia naukowe oraz artystyczne.

Warto pamiętać, że brak rozliczenia wszystkich przedmiotów w USOS, nie blokuje możliwości złożenia wniosku.

Kto nie może ubiegać stypendium rektora UW?

Przepisy precyzują, kto pomimo wysokich wyników w nauce nie uzyska stypendium rektora UW:

  • Osoby, które posiadają już tytuł magistra lub mu równorzędny,
  • Studenci, które skończyły już pewien kierunek w studiach na I stopniu, i wnioskują o przyznanie stypendium na studiach I stopnia,
  • Studenci 1 roku II stopnia, u których od dnia obrony (na studiach I stopnia) minęło więcej niż 12 miesięcy,
  • Osoby, które studiują więcej niż 6 lat, sumując wszystkie okresu nauki, także te lata nieukończone,
  • Studenci, którzy powtarzają dany rok,
  • Osoby, które nie zaliczyły roku i w konsekwencji zostały skreślone z listy studentów a następnie wznowiły studia,
  • Osoby, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (dot. studentów, którzy wracają z urlopu dziekańskiego, czy też ukończyły ostatni rok i wnioskują o przedłużenie z uwagi na złożenie pracy dyplomowej).

Jak wygląda procedura złożenia wniosku o stypendium rektora UW?

Wniosek o stypendium rektora UW znajduje się na serwerze centralnym USOSweb-a. W zakładce DLA WSZYSTKICH, znajduje się kolejna zakładka WNIOSKI. Docelowo należy wybrać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Konieczne jest jego posiadanie w wersji papierowej, własnoręczne podpisanie oraz dostarczenie do sekretariatu, dziekanatu lub komisji stypendialnej. Konieczne jest dochowanie terminu wskazanego przez Rektora.

Istotne jest, aby posiadał numer konta bankowego, który powinien być wprowadzony przez rozpoczęciem rejestracji w USOSweb-ie.

Wnioskować o stypendium rektora UW mogą także osoby, które wyjechały w ramach Erasmusa. Wówczas przy pozytywnej decyzji, otrzymują je na niezmienionych warunkach. Formalności najlepiej dopełnić przed wyjazdem lub upoważnić zaufaną osobę. W odwrotnej sytuacji należy podpisany wniosek przesłać pocztą rejestrowaną, jednak musi ona zostać dostarczona na UW w terminie określonym przez Rektora.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium rektora UW?

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora UW w ramach wyróżniających osiągnięć, zobligowani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających te okoliczności, dopuszczalne jest przedstawienie czytelnych kserokopii lub skanów.

Osoby, które w ubiegłym roku akademickim, studiowały na innej uczelni. muszą dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów, które musi być wystawione przez poprzednią uczelnię. W prawidłowo wystawionym zaświadczeniu konieczne jest przedstawienie skali ocen z poprzedniej uczelni oraz informację o sposobie wyliczenia (średnia ważona czy średnia arytmetyczna).

Studenci, który ubiegły rok zakończyli na innym kierunku na UW, zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia, od poprzedniej jednostki, o średniej ocen.

Do uprawdopodobnienia osiągnięć konieczne jest załączenie dokumentów, które potwierdzają osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Laureaci bądź finaliści olimpiad przedmiotowych lub międzynarodowych muszą dołączyć zaświadczenie potwierdzające.

Uczelnia przestrzega, że brak udokumentowania osiągnięć w określonym terminie skutkuje ich nieuznaniem w rozpatrywaniu wniosków.

Czy średnia ma się wyświetlać na wniosku o stypendium rektora UW?

Na gotowym wniosku nie wykazuje się średnia ocen. Wyliczana zostaje dopiero po zebraniu wniosków. Nie dotyczy to osób, które zmieniły uczelnię lub kierunek, ponieważ są odpowiedzialne za jej samodzielne wprowadzenie. W gestii każdego wnioskującego spoczywa obowiązek zweryfikowania poprawności wyliczonej średniej, a wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać z Sekretariatem lub Dziekanatem. Schemat wyliczania średniej został przedstawiony w Regulaminie Studiów i opiera się na ocenach końcowych z obowiązujących przedmiotów.

Ile osób otrzyma stypendium rektora UW?

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, że stypendium może uzyskać mniej niż 10 % wszystkich studentów. Kwestia wysokości stypendium rektora jest ustalana na mocy porozumienia z Zarządem Samorządu Studentów.

Kiedy wydawane są decyzje i przygotowywane wypłaty stypendium?

Studenci, którzy wnioskowali o przyznanie stypendium rektora UW, o przyznaniu lub o odmowie przyznania stypendium rektora dowiadują się o tym przy pomocy USOSweba. Ma to miejsce w połowie grudnia. Wówczas stypendium za miesiąc grudzień jest wypłacane z wyrównaniem za październik oraz listopad.

Jaka jest wysokość stypendium?

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium rektora UW dla najlepszych studentów wynosiła 800 złotych miesięcznie i otrzymało je 9% studentów każdego roku każdego kierunku studiów.

Z kolei w roku 2017/2018 wynosiło 700 złotych miesięcznie i było przyznane dla 7% studentów każdego roku każdego kierunku studiów. W roku akademickim 2016/2017 wyniosło 650 złotych miesięcznie i otrzymało je 7% studentów każdego roku każdego kierunku studiów.

Stypendium rektora UW jest wypłacane w 9 transzach. W grudniu studenci otrzymują  także wyrównanie za październik i listopad.

Czy stypendium rektora można pobierać wyłącznie na jednej uczelni?

Przed ostatecznym złożeniem wniosku konieczne jest dołączenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na innych kierunkach. Osoby, które nie przestrzegały treści tego oświadczenia, muszą zadecydować o tym, na której uczelni ostatecznie będą pobierać stypendium rektora.

Pozostaw komentarz