Mazowiecki program stypendialny

Dzieci i młodzież, uczące się w starszych klasach szkoły podstawowej lub liceach, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce mogą starać się o uzyskanie stypendiów naukowych. W każdym województwie wprowadzane są różnego rodzaju programy stypendialne, według zasad których odbywa się składanie wniosków i przyznawanie świadczeń. Mazowiecki program stypendialny na rok 2019/2020 może objąć swym wsparciem aż 476 uczniów z terenu całego województwa mazowieckiego.

Ogólne zasady projektu i przyznawania świadczeń

Mazowiecki program stypendialny jest kierowany przede wszystkim do tych uczniów, którzy są uzdolnieni pod kątem przedmiotów, takich jak matematyka, informatyka, przyroda, biologia, chemia fizyka bądź języki obce, czy też przedsiębiorczość, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do ostatniej klasy szkoły podstawowej bądź do liceów ogólnokształcących w województwie mazowieckim. W odniesieniu do wymagań edukacyjnych pod uwagę należy wziąć wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w różnego rodzaju olimpiadach lub konkursach. Nabór przebiega w dwóch etapach:

 • I etap naboru – złożenie elektronicznego wniosku na stronie projektu w terminie 9-16 wrzesień 2019 roku;
 • II etap naboru – przedłożenie w Urzędzie odpowiednich dokumentów w wersji papierowej, w terminie do 23 września 2019 roku.

Uczniowie, którzy wyróżnią się na tle pozostałych osób otrzymają stypendium. Przy czym w ramach tego projektu wsparcie otrzyma nawet 476 stypendystów. Wartość całego stypendium wyniesie co najmniej 4500 zł. Działając według indywidualnego planu na rozwój stypendium będzie można przeznaczyć, między innymi na kupno różnorakich pomocy dydaktycznych, sprzęt komputerowy czy fachową literaturę. Innymi słowy może ono zostać przeznaczone na wszelkie cele związane z edukacją młodego człowieka.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium?

Aby otrzymać stypendium przyznawane przez marszałka województwa mazowieckiego trzeba kolejno spełniać wszystkie spośród poniższych warunków:

 • w latach 2018/2019 zyskali promocję do kolejnej klasy, otrzymując świadectwo ukończenia szkoły podstawowej bądź ówczesnego gimnazjum;
 • w latach 2019/2020 będą się uczyć w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej bądź liceum ogólnokształcącego, które są umiejscowione na terytorium Województwa Mazowieckiego;
 • spośród 3 dobrowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, które mają rozwijać kluczowe kompetencje uzyskali średnią, obliczaną w odniesieniu do świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Przy czym dodatkowo przynajmniej jeden z tych przedmiotów musi się odnosić do obranej przez danego ucznia ścieżki edukacyjnej;
 • spośród wszystkich przedmiotów otrzymali średnią, którą obliczoną w oparciu o świadectwo ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości co najmniej 5,40.

Spełnienie tych kryteriów to podstawa do tego, aby w ogóle wziąć udział w procesie ubiegania się o stypendium naukowe. W tym celu fizycznie należy kolejno:

 • utworzyć swoje konto na stronie internetowej projektu;
 • zarejestrować się w projekcie i wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej;
 • wydrukować i podpisać niezbędne w całym procesie dokumenty, czyli:

            – wniosek;

            – oświadczenie osoby uczestniczącej w projekcie na temat przetwarzania wybranych danych osobowych;

            – I część informacji na temat Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego danego ucznia;

            – oświadczenie o jakichkolwiek niepełnosprawnościach

* do wniosku trzeba załączyć także wybrane kopie dokumentów, które poświadczają osiągnięcia  edukacyjne danego ucznia, które mają potwierdzenie zgodności z oryginalnymi dokumentami, wydane przez dyrektora danej placówki oświatowej bądź innego upoważnionego do wykonywania tego rodzaju zadań pracownika w szkole.

 • całą właściwą dokumentację przesłać przy użyciu listu poleconego w dobrze zabezpieczonej kopercie z opisem, zawierającym następujące dane: imię i nazwisko osoby wnioskującej, jego adres, numer ID wraz z odpowiedniej treści dopiskiem pod adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu (decydująca jest data nadejścia dokumentów, a nie moment ich wysłania);
 • niezbędne w całym procesie konkursowym dokumenty można również przedłożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, w czasie, gdy Urząd pracuje, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymogów i dotrzymaniu obowiązujących nas terminów należy oczekiwać na decyzję w sprawie przyznania stypendiów wybranym uczniom. Przy czym na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność nadsyłanych wniosków, ani żadne inne czynniki, a jedynie realne osiągnięcia uczniów.

Jakie są założenia projektu stypendialnego na Mazowszu?

Najważniejszym celem projektu stypendialnego jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju uczniom, wykazującym wybitne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie naukowej. Nadrzędnym celem tego rodzaju programów jest wspieranie przyszłości rozwoju polskiej gospodarki i kwalifikacji specjalistów, którzy za kilka – kilkanaście lat zaczną tworzyć rzeczywistość w Polsce. Jak już wcześniej wspomniano jest on kierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i liceów z terenu całego województwa Mazowieckiego. Stypendium zostanie przydzielone na jeden rok szkolny na 10 miesięcy, a więc na okres od wrześnie 2019 roku do końca czerwca 2020 roku. Jego łączna wysokość osiągnie wartość nie mniejszą niż 4500 zł, czyli co najmniej 450 zł na miesiąc. Jeśli dany uczeń otrzyma stypendium będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela stypendysty tak, aby przyznane mu środki służyły rzeczywiście jego lepszej edukacji i wsparciu jego rozwoju. Będzie on także w odniesieniu do nowych możliwości, które stwarzają uczniom przyznane im środki monitorował ich wpływ na jego bieżące osiągnięcia.

Wszystkich szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania stypendiów w województwie mazowieckim na rok szkolny 2019/2020 należy szukać w Regulaminie, znajdującym się na  stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie inicjatywy tego rodzaju są bardzo ważne, a wysokie wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia uczniów powinny być przez Państwo zauważane i wynagradzane w odpowiedni sposób. Do tego celu właśnie służą takie programy, jak Mazowiecki program stypendialny, przeznaczony dla młodzieży z województwa mazowieckiego. Jeśli Twoje dziecko wyróżnia się na tle innych, ma wysoką średnią i uczestniczy w różnego rodzaju szkolnych i pozaszkolnych olimpiadach sprawdź czy spełnia wymogi i złóż wszystkie niezbędne dokumenty. Być może to właśnie talenty Twojego dziecka zostaną dostrzeżone i otworzy się przed nim furtka do łatwiejszego i bogatszego rozwoju, co z pewnością zaowocuje i w przyszłości pozwoli mu na wykonywanie ciekawszej pracy i osiąganie godziwych zarobków. Zainteresuj się jego przyszłością, razem z nami już dziś! Mazowiecki program stypendialny stworzono przecież przede wszystkim z myślą o Tobie i o Twoim dziecku!

Pozostaw komentarz