Praca za granicą i zwrot podatku

Polski pracownik pracujący za granicą powinien zdawać sobie sprawę, że przychody z pracy z takich państw, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, USA czy Austria muszą zostać rozliczone w polskim urzędzie skarbowym. Może zdarzyć się tak, że podatnik będzie zobligowany do rozliczenia się w dwóch państwach.

Podatek za pracę za granicą

Aby podjąć starania o zwrot podatku z zagranicy najpierw należy złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe również w kraju. Co do zasady pracodawca za granicą co miesiąc pobiera z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczkę na poczet podatku dochodowego, który należy rozliczyć we właściwej instytucji podatkowej. Jeżeli Polak pracujący za granicą nie ma tam statusu rezydenta, musi rozliczyć tylko te dochody, które uzyskał w obcym państwie. Podatnik jako polski obywatel musi w Polsce rozliczyć wszystkie swoje przychody. Jeżeli pracuje w kilku krajach jednocześnie to w każdym z nich rozlicza się tylko z tych zarobków, które pozyskał w danym kraju, natomiast w Polsce musi złożyć zeznanie podatkowego obejmujące przychody ze wszystkich państw.

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

Zwrot podatku z zagranicy to prawo podatnika wykonującego pracę poza granicami Polski. Nadpłata podatku od zagranicznych wynagrodzeń powstaje ponieważ polscy pracownicy mogą korzystać z różnorodnych ulg podatkowych albo kwoty wolnej od podatku. Może zdarzyć się, że pracodawca nie rozlicza ich w postaci zmniejszenia kwoty zaliczki na podatek lub rozlicza je w systemie rocznym. Dlatego suma zaliczek na podatek może być wyższa niż ostateczna kwota podatku. W związku z powyższym podatnik może ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy zarówno wtedy, gdy przebywa za granicą jak i po powrocie do kraju. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku składa się zgodnie z wymogami formalnymi prawa podatkowego kraju, w którym podatnik otrzymywał przychody.

Planując podjęcie starań o zwrot podatku z zagranicy należy skrupulatnie zbierać niezbędne dokumenty, czyli rozliczenia okresowe otrzymywane od pracodawcy, w których znajduje się informacja o wysokości pensji oraz zaliczek pobieranych na podatek. Bez względu na to w jakim kraju pracował podatnik, jego pracodawca musi przekazać mu kartę podatkową. Pracownik ma prawo zażądać jej nawet wtedy, gdy rozwiązał już umowę o pracę i powrócił do Polski. Wówczas wszystkie dokumenty powinien otrzymać pocztą na adres, który wskaże byłemu pracodawcy.

Jeżeli podatnik nie będzie posiadał pełnej dokumentacji uprawniającej do zwrotu podatku z zagranicy bardzo często wystarczy, gdy przedłoży ostatnie ze swoich rozliczeń zawierające dane o łącznym dochodzie oraz zapłaconym podatku a także dane adresowe pracodawcy zagranicznego.

Pozostaw komentarz