Regionalny program stypendialny – małopolska

Czym dokładnie jest regionalny program stypendialny i jakie instytucje zajmują się jego organizacją?

Regionalny program stypendialny jest to projekt realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje. Jego zamiar stanowi rozwój kształcenia ogólnego oraz wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w procesie kształcenia. Projekt ten działa od roku 2014 do roku 2020, pod patronatem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Instytucją, która zajmuje się organizacją projektu stypendialnego jest Województwo Małopolskie, a dokładniej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Siedziba tej instytucji znajduje się w Krakowie, na osiedlu Teatralnym.

Jaki jest cel regionalnego programu stypendialnego?

Głównym celem regionalnego programu stypendialnego jest zapewnienie skuteczniejszego rozwoju oraz wzmocnienie naukowego potencjału u wybitnych uczniów w zakresie nauk: humanistycznych takich, jak języki nowożytne, nauka języka polskiego, historii itd., a także przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, geografia, biologia, chemia), przedmiotów informatycznych, matematyki, przedsiębiorczości.

Jeżeli chodzi o realizację wyżej wymienionego celu, polega ona na udzieleniu wsparcia finansowego (w postaci wypłacanego stypendium) najzdolniejszym uczniom.

Kto może zostać objęty wsparciem stypendialnym?

Do projektu, czyli regionalnego programu stypendialnego, mogą przystąpić uczniowie, którzy uczęszczają do szkół zlokalizowanych na obszarze Województwa Małopolskiego bądź miejsce ich zamieszkania znajduje się w Województwie Małopolskim. Ponadto, wsparciem stypendialnym mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych, jednakże nie wcześniej, niż przed ukończeniem przez nich czwartej klasy (piątoklasiści mają już możliwość otrzymania stypendium), a również szkół ponadpodstawowych. Co ważne, szkoły te powinny prowadzić kształcenie ogólne bądź kształcenie inne, niż ogólne, jednak oparte o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Wysokość wypłacanego wsparcia stypendialnego

Jeżeli chodzi o stawki, w jakich wypłacane jest stypendium w regionalnym programie stypendialnym Województwa Małopolskiego, mamy do czynienia z trzema różnymi kwotami:

  • 4800 zł dla klasy 5, 6 oraz 7 szkoły podstawowej,
  • 6000 zł dla klasy 8 szkoły podstawowej,
  • 7200 zł dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Wsparcie stypendialne wypłacane jest w trzech ratach (zwanych transzami), pod opieką tzw. Opiekuna dydaktycznego. Pierwsza z nich zostaje wypłacona do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej. Kolejna rata (transza) przelana zostanie w lutym, a ostatnia w maju.

Jakie dokumenty należy wypełnić, złożyć, aby możliwe było przystąpienie do regionalnego programu stypendialnego Województwa Małopolskiego?

Aby możliwe stało się ubieganie się o wsparcie stypendialne, należy złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny jest na stronie regionalnego programu stypendialnego Województwa Małopolskiego. Do tak przygotowanego wniosku trzeba dołączyć kopię świadectwa za rok poprzedni (za rok, za który chcielibyśmy uzyskać wsparcie stypendialne) wraz ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Inne dokumenty, które również należy złożyć, jeżeli zamierzamy ubiegać się o dodatkowe punkty w programie stypendialnym, to:

  • kopia zaświadczenia organizatora konkursu bądź olimpiady (chyba, że taka informacja znajduje się na świadectwie za rok poprzedni),
  • kopia zezwolenia na indywidualnym tok lub program nauki (chyba, że taka informacja znalazła się na świadectwie za rok poprzedni),
  • kopia zaświadczenia (wydaną przez organizatora) dotyczącego uczęszczania na zajęcia przewidziane tokiem studiów,
  • oświadczenie, iż uczeń pochodzi z rodziny wielodzietnej,
  • kopia aktualnego orzeczenia odnośnie niepełnosprawności ucznia,
  • kopia decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do takiego zasiłku (bądź oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego – gdy sprawa o zasiłek znajduje się w toku).

Wszystkie dokumenty powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. Można również dokonać tego osobiście, w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Podczas etapu składania odpowiednich wniosków należy pobrać wzory formularzy (ze względu na prawidłowy zakres potrzebnych do programu stypendialnego danych) takich, jak: wzór wniosku o przyznanie stypendium (który trzeba wypełnić elektronicznie), wzór oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej, a także wzór oświadczenia o przysługującym prawie ucznia do otrzymania zasiłku rodzinnego bądź dodatków do takiego zasiłku.

Przed podpisaniem umowy o wsparcie stypendialne, uczeń musi również złożyć dokumenty takie, jak: oświadczenie o rachunku bankowym, oświadczenie dotyczące przetwarzania wizerunku, Indywidualny Plan Rozwoju (z którego to należy pod koniec trwania projektu złożyć odpowiednie sprawozdanie). Ponadto, ubiegający się o stypendium, ma obowiązek dołączyć formularz danych osobowych oraz oświadczenie o bycie uczestnikiem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymogi odnośnie składania wniosków dotyczące ochrony danych osobowych

Podczas składania odpowiednich wniosków bardzo ważne jest, aby wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego oraz różne oświadczenia, zaświadczenia, a także dokumenty wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi spełnianie konkretnych wymogów stypendysty były spięte bądź zszyte tak, żeby uniemożliwić przypadkowe ich rozpięcie, zgubienie się itd. Kolejną istotną kwestią są wszelkie poprawki czy korekty naniesione na wnioski, oświadczenia itp. Koniecznie powinny one być naniesione pismem czytelnym, a także przy każdej takiej poprawce bądź korekcie, należy umieścić widoczną parafkę. Co więcej, wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego należy złożyć za pismem przewodnim (które można pobrać na stronie projektu) w dokładnie zaklejonej kopercie. Ma to uniemożliwić wgląd do dokumentów bądź utratę ich integralności. Koperta powinna również zostać podpisana słowami: „Regionalny Program Stypendialny – wniosek o przyznanie stypendium (tu podaje się rok szkolny, w którym będzie wypłacane wsparcie stypendialne)”.

Gdzie można składać dokumenty oraz wnioski o przyznanie stypendium w regionalnym programie stypendialnym?

Dokumenty można złożyć osobiście: na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie na ulicy Racławickiej 56 lub Basztowej 22, w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (filie w Krakowie na osiedlu Teatralnym 4a, na czwartym piętrze, w pokoju 411, w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej, w pokoju 202 oraz w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat, w pokoju 2-73).

Możliwe jest również składanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ulica Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Termin składania dokumentów to: 26 września do 25 października.

Pozostaw komentarz