Regionalny program stypendialny

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 12,5 mln złotych na wsparcie najbardziej uzdolnionych małopolskich uczniów w Regionalnym Programie Stypendialnym, który jest realizowany dzięki funduszom europejskim, a także środkom własnym Województwa małopolskiego, a jego działanie zaplanowane jest na lata 2014-2020. Regionalny Program Stypendialny ma na celu przede wszystkim wpierać uczniów oraz studentów, którzy mają możliwość starania się o stypendia, których wysokość zależy od rodzaju szkoły. Młody osoby mogą więc czuć się przez swoje województwo docenione, dzięki programowi będą mogli dalej rozwijać swoje pasje i zwyciężać w równych konkursach, olimpiadach czy też ogólnopolskich oraz międzynarodowych zmaganiach sportowych albo artystycznych. Regionalny Program Stypendialny jest szansą dla wielu młodych osób, którzy nie są w stanie dalej rozwijać się i spełniać swoje marzenia, gdyż nie pozwalają im na to możliwości finansowe. Z programu z roku na rok korzysta coraz więcej uczniów w różnym wieku. Konkurencja do uzyskania funduszy jest bardzo duża, niestety nie każdy będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy na rozwój.

Oceny uczniów podstawą do uzyskania stypendium

Uczniowie starający się o stypendium muszą wykazać się wystarczająco wysokimi średnimi ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów szkolnych, a także przedmiotów informatycznych, przyrodniczych, nowożytnych, przedsiębiorczości, matematyki i języków obcych. Wystarczająca średnia ocen dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych wynosi 4,75-5.00. Dla klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów z obowiązkowych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać średnią minimum 4,75 oraz 4,50. Natomiast uczniowie ze szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych ze wszystkich przedmiotów musieli uzyskać średnią minimum 4,50, a z przedmiotów ogólnych minimum 4,25. Oprócz tego dodatkowe punkty można uzyskać za szczególne osiągnięcia naukowe, czyli za sukcesy w konkursach, olimpiadach czy też za realizację indywidualnego programu, czy toku nauki. Brane są również pod uwagę bariery edukacyjne, czyli trudną sytuację materialną w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodziny wielodzietnej, zamieszkanie na wsi.

Kto dokładnie może zostać objęty wsparciem?

1. Uczniowie szkół podstawowych, od 5 klasy oraz ponadpodstawowych (kształcenie ogólne, zawodowe).

2. Studenci, czyli osoby do ukończenia 26 roku życia. Studenci kształcący się w systemie stacjonarnym albo niestacjonarnym, na studiach zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, albo jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez publiczną uczelnię wyższą, albo niepubliczną uczelnię wyższą.

Regionalny Program Stypendialny przyznaje stypendia uczniom mieszkającym na terenie Województwa małopolskiego, za szczególne osiągnięcia zarówno artystyczne, sportowe, jak i osiągnięcia w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.

Miesięczna wysokość stypendiów

Uczniowie szkół podstawowych od 5 do 7 klasy- 350,00 brutto
Uczniowie klasy 8 szkół podstawowych- 425,00 brutto
Uczniowie szkół ponadpodstawowych- 500,00 brutto

Stypendium dla studentów

Stypendium przyznawane jest studentom zamieszkałym na terenie Województwa małopolskiego. Można je uzyskać między innymi za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach ścisłych, technicznych, przyrodniczych, w naukach humanistycznych i społecznych, na naukę nowożytnego języka obcego, na naukę języka polskiego (dla obcokrajowców), na staż. Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy, wyłączając stypendium na naukę języka obcego, które jest przyznawane na czas trwania kursu i stypendium stażowego, przyznawane na czas trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów nie może przekraczać 600,00 brutto, oprócz stypendium na naukę nowożytnego języka obcego, w tym przypadku wysokość stypendium wynosi do 50 procent kosztu kursu. Natomiast wysokość stypendium stażowego wynosi nie więcej aniżeli 800,00 brutto na miesiąc.

Wniosek o stypendium

Do wniosku o stypendium należy załączyć kopię świadectwa szkolnego za ubiegły rok szkolny albo zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w danym roku szkolnych. Jeśli uczeń chce ubiegać się o dodatkowe punkty, musi wówczas dołączyć do wniosku:

1. Kopię uzyskanego pozwolenia na indywidualny program czy tok nauki. Jeśli ta okoliczność nie została ukazana w świadectwie szkolnym.

2. Kopię zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora danych zajęć.

3. Kopię zaświadczenia organizatora olimpiady czy konkursu, o ile nie zostało to wykazane w świadectwie szkolnym.

4. Oświadczenie o pochodzeniu ucznia z rodziny wielodzietnej.

5. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

6. Kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego albo oświadczenie i przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, w przypadku gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku nie została jeszcze zakończona. Uczeń powinien dostarczyć decyzję maksymalnie na 7 dni przed utworzeniem list.

Osoba wnioskująca o stypendium powinna przedłożyć wszelkie inne zaświadczenia czy dokumenty, które będą wpływały na ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia, zwłaszcza jeśli dostarczenie niektórych oryginałów dokumentów jest niemożliwe. Jeżeli organ wydający decyzje będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do przyznania stypendium, wówczas może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia kolejnych dokumentów, które poświadczą okoliczność, na jaką się powołuje. Wszelkie dostarczone kopie dokumentów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. Jeśli nie istnieje taka możliwość, wnioskodawca zostanie uprawniony do dostarczenia oryginały dokumentu do wglądu danemu pracownikowi.

Poufność danych osobowych

Z uwagi na zachowanie poufności danych osobowych Wnioskodawców zaleca się zachowywanie przez Wnioskodawców przy przygotowywaniu oraz wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium danych wymogów:

  • wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium, a także pozostałe dokumenty, zaświadczenia itp powinny zostać zszyte albo spięte
  • wszelkie poprawki we wniosku należy nanieść w sposób czytelny i dodatkowo podpisać
  • wniosek powinien być składany za pismem przewodnim w zaklejonej kopercie
  • wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz składanego wniosku

Na co powinno zostać przeznaczone stypendium?

Stypendium musi zostać przeznaczone na rozwój i realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego. Stypendium przyznawane jest na indywidualny plan rozwoju w zakresie kształcenia ogólnego w rejonie przedmiotów informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości, matematyki. Głównym celem Regionalnego Programu Stypendialnego, finansowanego z własnych środków Województwa Małopolskiego, a także ze środków Unii Europejskiej jest pomoc w rozwoju potencjały szczególnie uzdolnionych uczniów zarówno szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, jak i studentów. Młody osoby mają szansę zmienić swoje życie i przyspieszyć proces samorozwoju.

 

Pozostaw komentarz