Stypendia dla licealistów- Jak można je otrzymać?

Stypendium to świadczenie pieniężne o jednostronnym charakterze. Wydawane jest zazwyczaj przez osobę prawną, osobę fizyczną lub organizację, która nie posiada odpowiedzialności prawnej. Najczęściej stypendia wydawane są na określone wyniki lub w celu kontynuowania dalszej nauki. O jakie stypendia mogą ubiegać się licealiści? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o którekolwiek z nich?

O jakie rodzaje stypendium mogą ubiegać się licealiści?

Osoby uczęszczające zarówno do szkół prywatnych, jak i publicznych mogą liczyć się z możliwością otrzymania różnego rodzaju stypendium, z uwzględnieniem stypendium socjalnego i naukowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż rodziny, które dotknięte są powodzią, mogą liczyć na dodatkowe 1000 zł. Zarówno zasiłek, jak i stypendium socjalne przyznawane jest przez organy administracyjne, takie jak wójt, burmistrz, czy prezydent miasta. Fundusze, jakie przeznaczane są na wypłatę stypendiów, pobierane są oczywiście z budżetu państwa. W przypadku stypendiów naukowych i sportowych wszelkie środki pobierane są z urzędów gminy i przyznawane są przez dyrektora danej placówki. Takie warunki określone zostały w ustawie z 1991 r. o systemie oświaty.

W jaki sposób można starać się o stypendium socjalne?

Wszelkie zasady dotyczące przyznawania stypendium określone są gminnym regulaminie o przyznawaniu pomocy materialnej. Zasady te określane są przez radę gminy. W ustawie o systemie oświaty znajdują się jednak ogólne zapisy, których rada gminy musi przestrzegać i je respektować. Stypendium socjalne przyznawane jest jednak najczęściej tym uczniom, w przypadku których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Kwota ta liczona jest w myśl ustawy o pomocy społecznej. W myśl tej ustawy dochód to łączny przychód z poprzedniego miesiąca, który poprzedza złożenie wniosku. Kwota ta liczona jest także w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu gminy. Miesięczna wysokość stypendium dla licealistów, czy uczniów innych szkół nie może być mniejsza, niż 80% i nie większa, niż 200% wysokości zasiłku rodzinnego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z listopada 2009 roku w sprawie ubiegania się o zasiłek rodzinny lub inny rodzaj świadczeń materialnych, wysokość zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku 5-18 lat, wysokość świadczenia wynosi 91 zł, tak więc miesięcznie świadczenie to może wynosić 72,80 zł- 182 zł.

W jakiej formie powinno być udzielane stypendium?

Stypendia powinny zostać zrealizowane w formie:

  • Częściowego lub całościowego pokrycia kosztów, jakie związane są z udziałem w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych, a także tych, które wykraczają poza plan zajęć realizowany w szkole.
  • Rzeczy materialnych, takich jak na przykład podręczniki, czy przybory szkolne.

Kwota świadczenia nie może w tym przypadku przekraczać jednak 182 zł miesięcznie.

Stypendium na wniosek lub z urzędu

Stypendium może zostać przyznane zarówno z urzędu, jak i na wniosek rodziców i opiekunów prawnych. Oczywiście wniosek może płynąć także ze strony dyrektora szkoły lub nauczycieli. Nie zdarza się jednak tak, aby wniosek składał rodzic w imieniu osoby, która ukończyła 18 lat. Stypendia dla licealistów w takim wypadku przyznawane są na wniosek ucznia. Rodzice wnioskują o takich kwestiach do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności. Warto pamiętać, że wniosek złożony w imieniu dziecka pełnoletniego jest nieważny, s świadczenie najczęściej nie zostanie przyznane. Zgodnie z ustawą wprowadzona w 2011 roku osoby ubiegające się o otrzymanie stypendium muszą określić wysokość swoich dochodów. Wybór rodzaju dokumentu stwierdzającego wysokość miesięcznego dochodu zależy od wnioskodawcy.

Co w przypadku spóźnienia?

Wnioski dotyczące stypendiów socjalnych dostępne są w urzędach gminy, a także szkołach, w  przypadku, kiedy szkoła znajduje się na wsi. Wypełnione wnioski dzieci mogą zanieść do szkoły, natomiast rodzice i osoby, które ukończyły 18 lat, składają wnioski samodzielnie w szkołach lub urzędach gminy. Najczęściej termin składania wniosków o stypendium mija 15 września. Są jednak przypadki, w których wniosek można złożyć po upłynięciu tego terminu. Warto jednak składać je w terminie, gdyż w wielu przypadkach wnioski te mimo uzasadnienia, nie są rozpatrywane.

Stypendium za wyniki w nauce

Ten rodzaj stypendium przyznawany jest uczniom, którzy szczególnie wyróżniają się na tle kolegów pod względem wyników w nauce, sporcie lub wykazują talenty uwidaczniające się podczas konkursów i zajęć dodatkowych. O stypendium za najlepsze wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie palcówek publicznych i prywatnych, bez względu na wiek. Bardzo często przyznawane są stypendia dla licealistów, gdyż czas przed maturą warunkuje w wielu przypadkach późniejszą przyszłość, a także ukończenie studiów. Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce upoważniony jest uczeń, który uzyskał wysoką, wyróżniającą się na tle innych wyników średnią, a także posiada przynajmniej dobre zachowanie. Średnia ocen określana jest przez komisję stypendialną. Warto jednak zauważyć, że wiele szkół określa swoje własne warunki dotyczące stypendium. Przykładowo, stypendium za wyniki w sporcie uzależnione jest od średniej ocen uzyskiwanej w szkole. To niezgodne z prawem i należy takie zachowania zgłaszać.

Stypendia unijne

Licealiści, a także uczniowie technikum mogą ubiegać się o dodatkowe dotacje unijne, jednak zazwyczaj dotyczą one osiągnięć w nauce z matematyki, fizyki i innych przedmiotów ścisłych. Bardzo często wparcie finansowe wypłacane jest dzięki programom ,,Kapitał ludzki”. Urzędy marszałkowskie określają konkretne terminy składania wniosków. Ważne są jednak tutaj kryteria dochodowe określające, że na jednego członka rodziny kryterium nie może być wyższe, niż dwu krotność świadczenia rodzinnego. Kwota ta wynosi 1008 zł na miesiąc. Stypendium takie przyznawane jest na minimum rok, a kwota to 600-1200 zł.

Gdzie szukać stypendiów dla licealistów?

Zdolna młodzież, która chce inwestować w swoją przyszłość i zyskać środki na naukę lub własny rozwój powinna mieć szeroko otwarte oczy. W wielu szkołach w gablotach ukazane są możliwości, na jakie liczyć może młody uczeń. Warto także zapytać o takie kwestie wychowawcę lub dyrektora szkoły. Bardzo często jednak władze szkoły widząc wybitne osiągnięcia ucznia, samodzielnie zgłasza go do programu. Oczywiście, jeżeli uczeń ukończył 18 lat, wówczas odbywa się to za obupólną zgodą. Wiele ciekawych informacji znaleźć można także w sieci. Przedstawione są różnego rodzaju programy, a także nakreślone są warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o stypendium dla licealistów. Coraz częściej możliwe jest także otrzymanie stypendium wśród uczniów szkół zawodowych, a także technikum. Skąd bierze się taka zależność? Głównie ze względu na nieco skromny rynek pracy i wzrastającą liczbę magistrów. Ogromny nacisk kładziony jest także na przyszłych specjalistów w poszczególnych sektorach. Warto wiec być czujnym i na bieżąco śledzić aktualne oferty. Dzięki temu sporo można zyskać.

Pozostaw komentarz