Stypendium marszałka województwa pomorskiego – przydatne informacje.

Na czym polega program stypendialny marszałka województwa pomorskiego?

Głównym założeniem stypendium, jakie jest oferowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego jest wsparcie uzdolnionych młodych osób, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, lecz mają ograniczone dochody, które niez pozwalają w pełni wykorzystywać im ich możliwości. Takie wsparcie przekazywane jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego zarówno w formie stypendium jak i różnego rodzaju nagród. Głównymi odbiorcami tego rodzaju wsparcia są dzieci oraz młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, które pobierają nauki na obszarze województwa pomorskiego.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego można ubiegać się poprzez złożenie wniosku u dyrekcji bądź w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń chcący otrzymać stypendium bądź nagrody za swoje osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z kolei dyrektor lub zastępca dyrektora zatwierdza wypełnione wnioski niezbędne do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim gdzie są one w  odpowiedni sposób rozpatrywane. Wszelkie wsparcie oferowane w ramach stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane jest w ramach „Pomorskiego Programu Pomocy Stpendialnej”, a same wnioski należy składać do 15 lipca roku, w którym zainteresowane osoby ubiegają się o tego typu wsparcie.

Aby dowiedzieć się więcej szczegółowych informacji bądź zapoznać się z Regulaminem dotyczącym zasad przyznawania i rozdysponowania stypendium Marszałka Województwo Pomorskiego należy zapoznać się z Załącznikiem nr. 2 do uchwały Nr. 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Są tam zawarte wszelkie istotne informacje na temat termniów składania wniosków czy też zasad określających przyznanie stypendium.

Jakie warunki należy spełnić, aby uczeń otrzymał stypendium?

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest przyznawane uczniom, którzy aby je otrzymać są zobligowani do spełnienia określonych warunków. Należą do nich m.in:

 • pobieranie nauki w szkole na obszarze województwa pomorskiego w roku szkolnym, w którym uczeń składa aplikację o przyznanie stypendium;
 • uczeń otrzymał promocję na kolejny rok szkolny i będzie kontynuował naukę w wybranej szkole na terenie województwa pomorskiego w kolejnym roku szkolnym;
 • w mijającym roku szkolnym uczeń uzyskał odpowiednią średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, która jest określona i umieszczona na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego (pomiędzy IV a VIII klasą szkoły podstawowej średnia wynosiła ogólnie 5,5, a w szkole ponadpodstawowej 5,0);
 • uczeń uzyskał minimum 10 punktów obliczonych na podstawie ściśle określonych zasad w §7 ust. 2 Regulaminu o przyznawaniu stypendium;
 • dodatkowo, uczeń w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych, informatycznych bądź ścisłych.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków uczeń może bez przeszkód złożyć wniosek o przyznanie stypendium, po czym zostanie on rozpatrzony a następnie przyznany bądź odrzucony wraz z uzasadnieniem dla ucznia.

Co należy zrobić aby poprawnie złożyć wniosek o stypendium?

W celu poprawnego wypełnienia i dostarczenia wniosku o styepndium, oraz jednocześnie uniknięcia sytuacji odmowy przyznania stypendium z powodu źle złożonego wniosku należy:

 1. Uzupełnić wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – wniosek należy wypełnić w postaci formularza elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. Wypełniony poprawnie wniosek należy wygenerować w formie pliku pdf. oraz wydrukować w dwóch egzemplarzach
 3. Następnie dyrektorowi szkoły, do której uczęszcze uczeń bądź jego zastępcy należy przedstawić do podpisu oraz opieczętowania następujące dokumenty – potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę, oświadczenie wnioskodawcy zawierające potwierdzenie miejsca szkoły, do której uczęszczał uczeń (załącznik numer 3 do uchwały) oraz regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej (załącznik numer 2 do uchwały);
 4. Dodatkowo do kompletnej aplikacji należy dołączyć podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego małoletniej osoby następujące dokumenty – oświadczenie o planowanym w najbliższym roku szkolnym miejscu pobierania nauki (załącznik numer 1 do uchwały), oświadczenie o posiadaniu (lub braku posiadania) orzeczenia niepełnosprawności ucznia (załącznik numer 5 do wniosku), oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji dotyczącej prawa pobierania zasiłku rodzinnego lub innych dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik numer 6 do wniosku).

Przygotowany w ten sposób kompletny zbiór dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub wysłać pocztą na podany adres do dnia ustalonego w regulaminie na dany rok szkolny do godziny 15.45. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego widocznego na kopercie. Na kopercie zawierającej cały zbiór dokumentów wraz z załącznikami należy również dopisać „Stypendium w ramach programu stypendialnego„.

Wszystkie wnioski stypendialne generowane są automatycznie do ich wypełniania po kliknięciu przycisku Generator wniosku. Wraz z samym wnioskiem po jego wypełnieniu drukowane są również załączniki stanowiące integralną część całej aplikacji o stypendium. Do załączników zaliczają się:

 • Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia w danym roku szkolnym;
 • Załącznik nr 2 – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z mijajacego roku szkolnego;
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły do której uczęszczał uczeńw poprzednim roku szkolnym;
 • Załącznik nr 4 – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów oraz olimpiad – jeśli dotyczy;
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
 • Załącznik nr 6 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Gdzie można skontaktować się w razie dodatkowych pytań?

W razie dodatkowych pytań bądź w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości co do samego wypełnienia wniosku jak i pytań do regulaminu należy kontaktować się z:

 • Skretariat Departamentu Edukacji i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – (Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. +48 58 32 68 850, adres e-mail: des@pomorskie.eu).

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać również dzwoniąc pod poniższe numery telefonu:

 • Piotr Celmer – tel. +48 58 32 68 425
 • Kamila Kargulewicz – tel. 88 32 68 813.

Dzwoniąc pod wybrany numer telefonu bądź kontaktując się poprzez wiadomość mailową wszelkie wątpliwości oraz pytania zostaną szybko i sprawnie rozwiązane.

Pozostaw komentarz