Stypendium Prezesa Rady Ministrów: co warto o nim wiedzieć?

Stypendium Rady Ministrów to z całą pewnością jedno z najlepszych rozwiązań oraz pewnego rodzaju motywacja dla uczniów wybitnie zdolnych. Jest to pomoc finansowa dla tych, którzy uczęszczają do szkół pozwalających na zdobycie świadectwa dojrzałości, a jednocześnie dla osób wyróżniających się na tle innych rówieśników wysokimi efektami (ocenami) naukowymi, osiągnięciami sportowymi lub też finalistów olimpiad i konkursów o charakterze krajowym lub międzynarodowym.

Warto więc z bliska poznać wspomniane stypendium, aby wiedzieć, jak złożyć wniosek, dla kogo w istocie jest przeznaczone oraz jaka jest kwota takiego wyróżnienia.

Czym jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to stypendium przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół dla młodzieży, które pozwalają – jak już wcześniej wspomniano – uzyskać świadectwo dojrzałości. Ma ono promować, a także nagradzać – w pewnym sensie – wysokie osiągnięcia w nauce, bądź też sukcesy naukowe oraz sportowe. Obecnie jedna placówka może wnioskować o stypendium dla jednego ucznia. W istocie jednak złożenie wniosku nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane i przedstawione wraz ze wspomnianym wnioskiem.

Dla kogo przeznaczone jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów?

Stypendium Rady Ministrów jest w głównej mierze przeznaczone dla uczniów placówek szkolnych, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Mowa przede wszystkim o młodych osobach, które otrzymały promocję z wyróżnieniem, a jednocześnie uzyskały najwyższą średnią z ocen w szkole, do które uczęszczają, bądź też wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Uczniowie uzdolnieni powinni jednocześnie uzyskiwać w danej kategorii najwyższe wyniki, a pozostałych osiągać oceny co najmniej dobre.

Szczególną uwagę zwraca się na uczniów, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Mowa w tym momencie między innymi o:

  •  laureatach międzynarodowych olimpiad lub też laureatach i finalistach olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatach konkursów na pracę naukową, których organizatorami były instytucje naukowe, bądź stowarzyszenia naukowe;
  • uczniach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce zgodnie z indywidualnym programem lub tokiem nauki;
  • uczniach uczestniczących w zajęciach na uczeniach zgodnie z tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów związanych z warunkiem uczestnictwa osób wybitnie uzdolnionych;
  • uczniach, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym o randze krajowej, bądź międzynarodowej.

Jak wygląda procedura złożenia wniosku o stypendium Prezesa Rady Ministrów?

Wnioski o Stypendium Prezesa Rady Ministrów sporządzają przede wszystkim samorządy uczniowskie. Jeśli jednak tych nie ma – wówczas tą sprawą zajmują się specjalnie powołane komisje, w skład których wchodzić może od trzech do pięciu uczniów z danej placówki szkolnej. Wnioski należy przedstawić radzie szkoły, bądź też radzie pedagogicznej (jeśli pierwsza jednostka nie została utworzona) do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzający rok, w którym stypendium ma być przyznane.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że wnioski o stypendium Prezesa Rady Ministrów powinny przede wszystkim zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata (ucznia);
  • informację na temat spełnianych przez kandydata warunków, które będą uzasadniać przyznanie stypendium.

Po przedstawieniu wniosków, rada pedagogiczna lub szkoły zatwierdza jednego kandydata do rzeczonego stypendium, a dokumenty są przedstawiane przez dyrektora kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym ma być wypłacane stypendium.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie przez kuratora oświaty zgodności wniosku z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz sporządzenie listy zbiorczej, którą następnie przedstawia – poprzez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca roku szkolnego. Stypendium przyznaje wspomniany Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku.

Należy jednocześnie nadmienić, że wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie są rozpatrywane, dlatego też bardzo ważne jest trzymanie się ich. Wielu kuratorów uprasza również placówki wychowawcze, by wnioski były składane osobno, a nie łączone w jeden zestaw dokumentów.

Dokumenty powinny liczyć 2 egzemplarze, w tym jeden podpisany przez dyrektora szkoły dla każdego kandydata. Oprócz tego, do wniosków należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów, a także innych dokumentów (poświadczonych za zgodność z oryginałem) w jednym egzemplarzu, które potwierdzą osiągnięcia kandydatów w danym roku szkolnym. Należy jednocześnie wspomnieć, że forma wniosku nie może być w żadnym wypadku zmieniona, a w tabelę można wpisać tylko i wyłącznie osiągnięcia potwierdzone. Nie należy wpisywać dat i załączników w punkcie 3.

Kwoty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Wysokość Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest określona w § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890). Kwota t wynosi dokładnie 2 580 złotych. Stypendium jest wypłacane przez wojewodę w dwóch ratach do dnia 30 listopada oraz do dnia 30 kwietnia.

Inne stypendia dla uczniów

Z całą pewnością, oprócz Stypendium Prezesa Rady Ministrów, doskonałym sposobem na wynagrodzenie wybitnych osiągnięć uczniów są stypendia naukowe. Na taką pomoc finansową mogą liczyć uczniowie szkół podstawowych oraz liceów, którzy ukończyli poprzedni rok nauki z wysokimi wynikami w nauce lub osiągnięciami sportowymi i tym podobne. Innym stypendium jest stypendium szkolne. To jednak – zgodnie z założeniami Ministra Edukacji Narodowej – jest przeznaczone dla wszystkich uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogącej wynikać na przykład z niskiego dochodu na osobę w rodzinie. Często takie stypendium otrzymują uczniowie, których rodziny zmagają się między innymi z niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem i tym podobne.

Stypendium szkolne jest udzielane na kilka sposobów. Pierwszy z nich przewiduje całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach szkolnych, a drugi – pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, to jest między innymi zakup podręczników szkolnych. Ustawa o pomocy społecznej określa także wysokość stypendium, która wynosi od 99,20 złotych do 248 złotych miesięcznie. Może być ono wypłacane od jednego do dziesięciu miesięcy w jednym roku szkolnym. Dochód na osobę netto w rodzinie powinien wynosić maksymalnie 528 złotych, by uczeń mógł ubiegać się o rzeczone stypendium.

Pozostaw komentarz