Stypendium rektora UJ

Stypendium Rektora UJ jest formą pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Taką pomoc mogą otrzymywać zarówno studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, jak i studenci kolejnych lat, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub na polu artystycznym, czy sportowym.

Stypendium rektora UJ dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku zdania egzaminu maturalnego, który:
1. jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem albo finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
lub
2. jest medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Liczba stypendiów nie jest ograniczona i otrzymuje je każdy student spełniający powyższe warunki.

Stypendium rektora UJ dla studentów kolejnych lat

Stypendium może uzyskać student po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, a także student na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, który posiada bardzo dobre wyniki w nauce, tj. wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów lub wyróżnia się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi co najmniej na poziomie krajowym i które uzyskał w poprzednim roku akademickim. Student musi także spełniać wszystkie warunki przewidziane regulaminem i programem studiów, wymaganych do zaliczenia roku studiów i jest wpisany na kolejny rok akademicki.

Średnia ocen

Student, który ubiega się o stypendium rektora UJ jest zobowiązany obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami Regulaminu studiów. Następnie należy ją zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta. Sekretariat oblicza średnią ważoną ocen w systemie USOS. Jeżeli pojawią się rozbieżności w wyniku średniej ocen obliczonej przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbieżność należy wyjaśnić z pracownikiem sekretariatu, który zajmuje się tokiem studiów na danym kierunku.

Jeśli zaś chodzi o studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich), którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów licencjackich. Do tej średniej nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej.

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej. Dla studentów I roku studiów drugiego stopnia tworzy się dwie listy rankingowe: dla studentów, którzy ukończyli studia w UJ (z ważoną średnią ocen) oraz dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UJ (z arytmetyczną średnią ocen).

Student ubiegający się o stypendium rektora powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studiów. Średnią ważoną ocen należy zweryfikować w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów studenta. Sekretariat danego kierunku studiów ma obowiązek obliczyć średnią ważoną ocen studenta w systemie USOS. W przypadku rozbieżności w obliczeniu średniej ocen przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbieżność tę należy wyjaśnić z pracownikiem sekretariatu zajmującym się tokiem studiów na danym kierunku. Dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich tworzy się dwie listy rankingowe:
1. dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim (tu: średnia ważona ocen)
2. dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczelni niż UJ (tu: średnia arytmetyczna ocen)

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki jest ustalana przez Rektora UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Obowiązującą stawkę można sprawdzać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakładce „aktualności”. W ubiegłym roku akademickim wysokość stypendium wynosiła 930 zł netto miesięcznie.

Ocena wniosków i przyznanie świadczenia

Stypendium jest przyznawane w danym roku akademickim na czas dziewięciu miesięcy: od października do czerwca. Otrzymuje je do 10% studentów każdego kierunku, przy czym 100% studentów oznacza wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów danego kierunku na dzień 30. czerwca. Wlicza się także studentów, którzy powtarzają rok lub przebywających na urlopie. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia 100% studentów to studenci wpisani na I rok na dzień 15. października danego roku akademickiego.
Przy ocenie wniosku nie uwzględnia się osiągnięć z innych lat studiów, certyfikatów językowych, czy osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej.
Wniosek ocenia się metodą punktową, co oznacza, że za wysoką średnią, uznane osiągnięcie naukowe, sportowe lub artystyczne przyznaje się ustaloną liczbę punktów. Stypendium przysługuje studentom z najwyższą liczbą punktów.
Wszelkie osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe należy udokumentować odpowiednim potwierdzającym je zaświadczeniem, które dołącza się do składanego wniosku.

Jak obliczane są punkty

1. średnia ocen pomnożona razy 10.

2. za recenzowane publikacje naukowe – do 14 pkt.

3. za wystąpienia w formie referatu na konferencjach: do 9 pkt.

4. za przekłady – do 10 pkt.

5. za konkursy naukowe – do 8 pkt.

6. za osiągnięcia artystyczne – do 5 pkt.

7. za osiągnięcia sportowe – do 25 pkt.

Składanie wniosku

Wniosek o stypendium składa student rejestrując go najpierw w systemie USOSweb, a następnie składając w formie papierowej razem z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia w sekretariacie ds. pomocy materialnej na swoim wydziale.

Dodatkowe informacje

* Jeżeli student studiuje na więcej niż jednym kierunku, może pobierać stypendium rektora tylko na jednym z nich, wedle własnego uznania.

* Stypendium nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra. Podobnie w sytuacji, gdy student ma już tytuł zawodowy licencjata, a       ponownie podejmuje studia I stopnia.

* Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat.

* O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci cudzoziemcy.

* Podczas pobytu na urlopie, student może pobierać stypendium rektora.

* Stypendium rektora nie przysługuje także studentowi, który został wpisany na semestr warunkowo lub w poprzednim roku powtarzał rok, ani studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania punktów i samego Stypendium Rektora UJ znajdują się w Załączniku nr 10 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów).

Pozostaw komentarz