Stypendium socjalne UMCS

UMCS stypendium socjalne  – kiedy przysługuje pomoc?

Stypendium socjalne to świadczenie dla studentów, którzy mają najtrudniejszą sytuację socjalną. Uczelnia wypłacając środki pieniężne stara się ułatwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy w ramach uniwersytetu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium socjalnego UMCS jest dochód na osobę. Władze uczelni biorą pod uwagę miesięczny dochód rodziny, który dzieli się na adekwatną liczbę osób. Kwota, którą uzyskamy w wyniku tego obliczenia nie może przekroczyć 528 zł, co poparte jest zapisem ustawodawczym, a konkretnie  art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

UMCS stypendium socjalne  – kto może z niego skorzystać?

Stypendium socjalne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie przysługuje aktywnym studentom na I bądź II stopniu studiów. Obejmuje ono również uczestników studiów jednolitych magisterskich oraz doktorantów. Istnieje jednak kilka wyjątków, o których warto pamiętać. Jeśli posiadamy już tytuł licencjata, nie możemy ubiegać się o stypendium socjalne jako studenci I stopnia. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku innych tytułów naukowych – magistra, magistra inżyniera oraz doktoranta. Ze świadczenia nie będą mogli skorzystać także studenci zawieszeni w prawach studenta przez Komisję Dyscyplinarną lub jeśli pobierają oni stypendium socjalne na innym kierunku bądź innej uczelni wyższej. Oczywiście prawo skorzystania z pomocy finansowej nie obejmuje osób, które zostały skreślone z listy studentów.

UMCS stypendium socjalne  – jak ustala się wysokość świadczenia?

Świadczenia socjalne dla studentów finansowane są z funduszu stypendialnego. Rektor uczelni wraz z samorządem studenckim dokonuje podziału kwoty na podstawie liczby wniosków zaakceptowanych przez komisję. Co ciekawe, w regulaminie stypendiów na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie można przeczytać, że warunkiem koniecznym jest, aby łączna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora, przyznawanego za wysokie wyniki w nauce, nie przekroczyła 38% pensji pracownika w randze profesora.

UMCS stypendium socjalne  – kto przyznaje stypendium?

Rozpatrywaniem, weryfikacją i akceptacją wniosków zajmuje się Komisja Stypendialna. Co ciekawe, większość członków tego organu, zgodnie z regulaminem uczelni, powinni stanowić studenci. Komisja jest powoływana co roku wraz z inauguracją roku akademickiego przez rektora, ale na wniosek samorządu studenckiego. Ważne jest też zachowanie proporcji, jeśli chodzi o skład Komisji. Samorząd musi delegować nie mniej niż 4 osoby z każdego wydziału UMCS. Również samorząd doktorantów ma w składzie organu zapewnione miejsca. W tym wypadku delegować należy nie mniej niż 3 osoby z każdego wydziału. Dodatkowo w skład komisji wchodzą również przedstawiciele władz uczelni m.in. pełnomocnik rektora do spraw studenckich oraz prodziekani do spraw studenckich z poszczególnych wydziałów.

UMCS stypendium socjalne  – jak złożyć wniosek o świadczenie socjalne?

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendium socjalne UMCS składa się za pośrednictwem platformy USOS. Zgodnie z harmonogramem 4 października zostało uruchomione elektroniczne wnioskowanie. Studenci po zalogowaniu się na swoje konta mają możliwość uzupełnienia odpowiednich danych oraz wydrukowania dokumentów. Co ważne, etap ten zostanie zakończony 18 października. Po tym terminie opcja elektronicznego wypełniania wniosku o przyznanie stypendium zostanie wyłączona. Studenci powinni pamiętać, że zakończenie procedury na platformie USOS nie jest jeszcze równoznaczne ze złożeniem wniosku. Dokumenty przygotowane drogą elektroniczną należy wydrukować i wraz z odpowiednimi zaświadczeniami złożyć w odpowiednim dziekanacie. Wnioski papierowe są przyjmowane do 22 października. Od tego czasu aż do końca miesiąca Komisja będzie pracować nad weryfikacją dokumentów i przyznawaniem stypendiów

UMCS stypendium socjalne – jak ustalić dochód rodziny?

Największym problemem dla studentów okazuje się ustalenie wysokości dochodów rodziny. Nie do końca wiadomo jakie dokumenty należy w tej kwestii przedstawić i w jaki sposób obliczyć konkretnie dochód na osobę. Na dochód rodziny składa się dochód samego wnioskującego, jego małżonka, rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osób, które są na jego utrzymaniu, np. dzieci. Przede wszystkim muszą to być dochody opodatkowane, dochody z działalności gospodarczej lub produkcji rolnej. Jednak i te dochody, które nie są objęte opodatkowaniem, musimy uwzględnić w naszym rozliczeniu. Szczególnie należy wziąć pod uwagę renty, emerytury, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane za granicą oraz świadczenia rodzicielskie. Oczywiście nie są to wszystkie opcje, które występują w tej kategorii. Ich lista jest bardzo długa i w przypadku wątpliwości należy zapoznać się z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UMCS. Do dochodów nie wliczamy natomiast świadczeń wypłacanych w ramach stypendiów.

Co zrobić w wypadu, gdy student utrzymuje się sam i nie korzysta z pomocy rodziców? Czy każdorazowo ich przychód jest brany pod uwagę? Aby nie było konieczności uwzględnianiach dochodów rodziców lub opiekunów prawnych, student musi spełniać jeden z poniższych warunków:

  • musi mieć ukończone 26 lat
  • musi udokumentować zawarcie związku małżeńskiego
  • musi mieć na utrzymaniu dzieci
  • w poprzednim roku rozliczeniowym posiadał stały dochód o określonej w regulaminie wysokości

UMCS stypendium socjalne  – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Oprócz wygenerowanego w systemie USOS wniosku, do dziekanatu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające deklarowany w nim stan rzeczy. W szczególności należy pamiętać o aktach urodzenia dzieci, orzeczeniach o niepełnosprawności oraz zaświadczeniu o dochodach z odpowiedniego urzędu skarbowego. Istotne jest również oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, którego wzór możemy znaleźć na stronie uniwersytetu. Dodatkowo musimy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają skład naszej rodziny. Jeśli deklarujemy niepełny skład, czyli przykładowo śmierć jednego z rodziców, Komisja będzie wymagała od nas przedstawienia aktu zgonu.

UMCS stypendium socjalne – jak udokumentować zmiany w dochodach?

Do obliczenia rzeczywistego dochodu na osobę niezbędne jest odniesienie się do ewentualnych zmian w dochodach. Może mieć to miejsce, gdy my sami bądź któryś członek naszej rodziny stracił pracę lub prawo do korzystania z jakiegoś zasiłku. Ważny jest również moment, w którym miało to miejsce. Jeśli zmiana w dochodach zaszła w ciągu roku kalendarzowego, który poprzedza rok akademicki, Komisja nie uwzględni utraconego dochodu w naszym rozliczeniu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu, np. zyskania prawa do zasiłku lub uzyskania zatrudnienia. Tutaj również musimy udokumentować dodatkowy przychód i również ważny moment, od którego należy liczyć wyższy przychód na osobę. Warto pamiętać, że Komisja Stypendialna wymaga od nas kserokopii niezbędnych dokumentów, ale powinniśmy mieć przy sobie również oryginały, aby w razie wątpliwości móc je przedstawić do wglądu.

Pozostaw komentarz