Stypendium socjalne Uniwersytet Jagielloński

Ogólne informacje

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, a w przypadkach wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych o stypendium socjalne podwyższonej wielkości. Trudna sytuacja materialna uprawnia studenta do ubiegania się o socjalne stypendium. Zasoby finansowe zainteresowanego programem studenta określa się w oparciu o wysokość miesięcznych dochodów netto podzielonych na ilość członków gospodarstwa domowego studenta. Kwotę netto dochodu na osobę w rodzinie ustalana jest na podstawie zasad opisanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Z dokładną treścią ustawy można zapoznać się na oficjalnej stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba uczęszczająca na studia na więcej niż jednym kierunku może ubiegać się o świadczenia tylko na jednym wybranym przez siebie. O stypendium socjalne uj nie może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł magistra w Polsce lub poza granicami kraju. Świadczenie nie należy się również osobie, która zdobył już tytuł zawodowy licencjata i ponownie rozpoczyna studia pierwszego stopnia.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 lat na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz studiach magisterskich jednolitych.

Składanie wniosków

Pierwszym etapem ubiegania się o stypendium socjalne uj jest uzupełnienie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Następnym krokiem jest wypełnienie elektronicznej wersji wniosku na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. W dalszym ciągu ze skompletowaną wymaganą dokumentacją i wnioskiem w wersji papierowej należy udać się do wydziałowego koordynatora do spraw pomocy materialnej. 

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, które miałoby być przyznane na semestr zimowy, należy składać w terminie do 30 września roku akademickiego, który poprzedza rok akademicki, na którym stypendium ma obowiązywać.

Cykl składania wniosków o stypendium socjalne zostanie określony w regulaminie świadczeń przyznawanych od roku akademickiego 2019/2020.

Stypendium każdorazowo przyznawane jest na semestr, w przypadku letniego na 4 miesiące, natomiast na semestr zimowy na 5 miesięcy.

Wysokość stypendium socjalnego

Rektor UJ z pomocą Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ ustala wysokość stypendium socjalnego oraz próg dochodu, który będzie uprawniał do otrzymywania go. Pod koniec października decyzja podejmowana jest odnośnie semestru zimowego trwającego roku akademickiego, a w lutym na semestr letni. Aktualne informacje na ten temat możemy znaleźć na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakładce aktualności.

Rodzina studenta

Przy wyliczaniu wysokości dochodów studenta ubiegającego się o stypendium socjalne uj, w zgodzie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, brane są pod uwagę dochody otrzymywane przez:

1. studenta;

2. współmałżonek studenta;

3. rodziców lub opiekunów prawnych/faktycznych;

4. osoby, które są na utrzymaniu wyżej wymienionych osób, dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, osoby uczące się do 26 roku życia (jeśli 26 rok życia zbiega się z ostatnim rokiem studiów to do ich ukończenia).

Stypendium socjalne bez dochodów członków rodziny

Student nie prowadzący wspólnego domowego gospodarstwa z żadnym z rodziców czy opiekunów prawnych/faktycznych, również może wnioskować o stypendium socjalne nie uwzględniając dochodów, które uzyskują te osoby oraz dzieci będące na ich utrzymaniu, pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych kryteriów:

1. ukończył 26 rok życia;

2. jest w związku małżeńskim;

3. ma na swoim utrzymaniu dzieci;

4. skończył 18 lat w trakcie pobytu w pieczy zastępczej;

5. student ma stałe źródło dochodów i jego średnie miesięczne wynagrodzenie w podatkowym roku poprzednim i miesiącach przed miesiącem złożenia wniosku w roku bieżącym, o którym mowa w ustawie 3, jest równy lub wyższy 1,15 sumy określonych kwot w artykule 5 ustawy 1 i artykule 6 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowo student zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców czy opiekunów prawnych/fizycznych.

Definicja prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego mówi o tym, że jest tak w przypadku gdy jesteśmy na utrzymaniu całkowitym lub częściowym osoby, z którą prowadzi się ów gospodarstwo. Składowe wspólnego gospodarowania to takie elementy jak przykładowo opłaty za mieszkanie, opieka podczas choroby, wszelkie prace związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego lub rozdysponowywanie wspólnych środków przeznaczonych na zaspokojenie życiowych potrzeb.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny

Studenci ubiegający się o uznanie stypendium socjalnego zobligowani się do przedstawienia:

1. zaświadczeń z urzędów skarbowych studenta oraz członków jego rodziny o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych;

2. jeżeli dotyczy to zaświadczeń z urzędu skarbowego o rozliczeniach na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od części przychodów uzyskanych przez fizyczne osoby o dochodach w roku kalendarzowym, który poprzedza rok akademicki;

3. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodzie, który nie podlega opodatkowaniu w roku kalendarzowym, który poprzedza rok akademicki;

4. zaświadczeń studenta i członków jego rodziny z informacją o wysokości opłaconych składek na rzecz ubezpieczeń zdrowotnych w roku kalendarzowym, który poprzedza rok akademicki.

Wymagana dokumentacja dostępna jest na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakładce STUDENCI > Akty prawne > Pomoc materialna. 

W przypadku gdy rodzice studenta rozliczają się wspólnie z uzyskanych dochodów, student zobligowany jest do przedstawienia odrębnych zaświadczeń dla każdego z rodziców.

Dochody, które nie są uwzględnianie przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się:

1. wszelkich świadczeń, które otrzymuje rodzina na podstawie regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium ministra, stypendium rektora, stypendium socjalne);

2. udzielonych stypendiów dla uczniów, studentów lub doktorantów w ramach:

– środków strukturalnych Unii Europejskiej,

– środków niepodlegających zwrotowi, które otrzymywane są w związku z pomocą państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych i sporządzanych do nich programów wykonawczych czy międzynarodowych programów stypendialnych (np. ERASMUS+);

3. środków pochodzących ze świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z systemu oświaty;

4. stypendia przyznawane przez inne podmioty o charakterze socjalnym, o których mowa w artykule 21 ustawy 1 punkt 40b z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5. wszelkie świadczenia z opieki społecznej.

Urlop a stypendium socjalne

Stypendium socjalne nie przysługuje w okresie studenckiego urlopu. W przypadku gdy taki urlop zostanie przyznany studentowi, świadczenie przestaje być wypłacane w miesiącu kolejnym od miesiąca, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

 

Pozostaw komentarz