Stypendium szkolne – mini kompedium wiedzy

Kilka słów wstępu

W zasadzie każdy z nas zapisał się – lub został zapisany przez rodziców, opiekunów – do szkoły i uczestniczył w zajęciach. Zazwyczaj nie ponosi się za to żadnych opłat, chyba, że w koszty wliczymy zakup podręczników, zeszytów, przyborów do pisania, czy tak zwaną opłatę na „komitet rodzicielski”, lub „radę rodziców”, czyli dobrowolną – acz bardzo mile widzianą – składkę na różnorakiego rodzaju potrzeby, jakie ma szkoła. Oczywiście studia to zupełnie inna sprawa, tam musimy za nie zapłacić i to czasem naprawdę bardzo duże kwoty, do tego dochodzą opłaty za egzaminy, ewentualne poprawki i dodatkowe terminy zdawania.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że to my możemy prosić szkołę o pomoc finansową. Nazywa się to stypendium szkolne i chociaż uzyskanie go może wymagać od nas trochę wysiłku, to jednak naprawdę warto skorzystać z tego typu pomocy. W artykule dowiemy się, jak wystapić o takie dofinansowanie.

Dla kogo?

Oczywiście taka pomoc nie jest dla wszystkich. Nie można tak po prostu zażądać pieniędzy i mieć pewność, że je otrzymamy. Osobami upoważnionymi do jej uzyskania są:

 • uczniowie szkół zarówno tych publicznych jak i niepublicznych. Placówki te posiadać jednak muszą uprawnienia szkół publicznych dla młodzieży lub dla dorosłych. Do tego na stypendium szkolne liczyć mogą również słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. Jednakże z zastrzeżeniem, iż pomoc takowa ustanie w momencie ukończenia kształcenia lub 24 roku życia
 • uczniowie z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne) – do ukończenia edukacji
 • uczniowie szkół niepublicznych, które to szkoly nie posiadają uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do ukończenia kształcenia, lub 24 roku życia.

Do tego dochodzi jeszcze warunek, iż dochód na jedną osobę w całej rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty wyznaczonej przez art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 z późniejszymi zmianami. Dokładnie mówi on o tym, iż miesięczna wysokość dochodu, jaką otrzymuje jedna osoba będąca członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528 zł netto.

Kto takiej pomocy uzyskać nie może?

Wiadomo jednak, że nie wszystkie osoby będą uprawnione do tego rodzaju pomocy. Niestety, nie mogą ubiegać się o nią:

 • dzieci kształcące się w przedszkolu
 • dzieci pobierające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, czy też w oddziale przedszkolnym (organizowane przez niektóre szkoły podstawowe)

 • studenci szkół wyższych oraz licencjackich.

Forma pomocy, jaką można uzyskać:

Istnieje kilka różnych rodzajów stypendium szkolnego, nie zawsze jest to po prostu pomoc finansowa. Może to być na przykład pełne, lub częściowe pokrycie kosztów, jakie ponosimy na wydatki, ale możemy też uzyskać wsparcie w postaci przedmiotowej, na przykład darmowych zeszytów, piórników, przyborów do pisania, bibuł, pędzelków i wszystkiego, co może być nam pomocne w szkole. Mogą to być instrumenty muzyczne, jeśli uczęszczamy do szkoły muzycznej, a nie stać nas na nasze własne, albo nawet sprzęt komputerowy potrzebny nam do dalszej edukacji. Istnieje również możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego, według zasad opisanych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na co możemy przeznaczyć wypłacone nam pieniądze?

Bywa, że pomoc finansowa jest wyraźnie określona, to znaczy może zostać przeznaczona jedynie na ten, a nie inny cel. Nie możemy dokonać zakupu książek innych, niż te, które są potrzebne nam do dalszego kształcenia się, instrumentów tych, na których „nie gramy” w szkole, czy też na przykład nie wolno nam opłacić komitetu rodzicielskiego, lub zakupić sobie buty, ubrania do użytku własnego, a nie tego związanego ze szkołą. Nie możemy też po prostu zorganizować sobie wyjazdu za przeznaczone dla nas pieniądze, czy zakupić telewizora lub innego przedmiotu nie mającego nic wspólnego z naszą edukacją.

Jak wystąpić o stypendium szkolne?

Osobami, które mogę o takowe stypendium wystąpić i są do tego upoważnione, są takie osoby, jak:

 • rodzice ucznia

 • sam uczeń, jeżeli osiągnął wiek pełnoletni
 • przedstawiciel ustawowy danego ucznia

 • dyrektor szkoły, do której wspomniany uczeń uczęszcza.

Do kiedy mamy czas i kiedy nasz wniosek zostanie rozpatrzony?

Czas na złożenie wniosku o stypendium szkolne mamy do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku, gdy jesteśmy słuchaczem któregoś z kolegiów, aż do 15 października. Jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie losowe, które zmusi nas do wystąpienia o tego rodzaju pomoc w środku roku szkolnego, to musimy złożyć wniosek nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia tegoż zdarzenia.

Wielkość pomocy jest zależna od kwoty, jakąs dysponuje dana placówka i od ilości osób się o nią ubiegających.

Nasz wniosek powinien zostać złożony do szkoły, do której uczęszczamy oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Adres tego drugiego bez problemu odszukamy w Internecie lub dowiemy się go po prostu pytając w sekretariacie naszej szkoły.

Co jeśli, nasz wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, lub pomoc okaże się dla nas zbyt niska?

Mamy wtedy szans na odwołanie się od niepomyślnej dla nas decyzji. Mamy na to aż  14 dni od daty, w którym nam takową decyzję doręczono. Odwołanie takie powinniśmy wnieść za pośrednictwem tego samego organu, który nam takową decyzję wydał.

Przez jaki okres czasu będziemy otrzymywać na pieniądze?

Jeżeli zaś otrzymamy informację, że pieniądze dostaniemy, wtedy dostaniemy również powiadomienie, na jaki okres przyznane nam zostało stypendium szkolne. Może to być okres od miesiąca – czyli wypłata będzie jednorazowa – aż do dziesięciu miesięcy. W obecnej chwili wysokość wypłaty – jeśli pomoc zostanie nam wydana kwotowo – waha się od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

Czy warto?

Oczywiście, że tak. Niezależnie od tego, czy takową pomoc otrzymamy i czy jej wielkość będzie odpowiadać naszym potrzebom, zawsze warto jest takowy wniosek złożyć. Raz, że składanie wniosku jest całkowicie bezpłatne i zajmuje jedynie kilka minut, a dwa może się okazać, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie i przynajmniej częściowo – o ile nie całkowicie – rozwiąże nasz problem z brakiem dostępu do pomocy szkolnych, czy też nawet niemożnością dotarcia na zajęcia z powodu niewystarczającej ilości funduszy, jakie trzeba przeznaczyć na bilet autobusowy, czy kolejowy. Tym bardziej, że koszty, jakie ponosimy na naszą edukację, mogą być niekiedy bardzo wysokie, a zaprzestając kształcenia pozbawiamy się sami na rozwijanie swoich umiejętności, a co za tym idzie, zamykamy sobie drogę do dalszej kariery i być może znalezienia pracy – i kółko się zamyka.

Podkreślić też należy, że dobrze uzasadnione wnioski zazwyczaj są rozpatrzone pozytywnie. Nic więc nie tracimy, a możemy jedynie zyskać.

Pozostaw komentarz