Warunki uzyskania stypendium ministra

Komu przysługuje stypendium ministra?

Na mocy ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określone jest, kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4, o stypendium ministra może ubiegać student, który zakończył i zaliczył wszystkie egzaminy na pierwszym roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jednak pod warunkiem, że rozpoczęli je w terminie roku od ukończenia studiów licencjackich.

Jaki są warunki przyznania stypendium ministra?

Stypendium ministra, przysługuje osobom, które na tle innych studentów wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi (powiązanymi z kierunkiem kształcenia) lub sportowym.

Stypendium ministra przyznawane za wybitne osiągnięcia jest przeznaczone dla osób, które zaliczyły rok studiów w ubiegłym roku akademickim, jednocześnie otrzymali w bieżącym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów, który zawarty jest w opracowanym planie studiów. Równolegle przysługuje także osobom, które rozpoczęły kształcenie na studiach magisterskich a także uzyskały w trakcie edukacji wyróżniające się osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które posiadają powiązanie z kierunkiem kształcenia.

O stypendium ministra nie mogą wnioskować osoby, które ukończyły jeden kierunek studiów, a następnie rozpoczęły naukę na kolejnym. Stypendium ministra mogą uzyskać osoby, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, rozpoczęły naukę a studiach drugiego stopnia. Informacje o tym są weryfikowane przez uczelnię.

Urlop z uwagi na stan zdrowia lub narodziny dziecka

Osoby, które nie zaliczyły roku studiów w poprzednim roku akademickim, mogą nadal ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem, że przyczyna przerwy w trakcie studiów spowodowana była uzyskaniem urlopu z uwagi na stan zdrowia lub narodziny dziecka.

Jaki okres jest brany pod uwagę?

Okres, który jest analizowany pod kątem przyznania stypendium ministra jest w pełni zależny od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy:

 • student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – osiągnięcia uzyskane od rozpoczęcia studiów, aż do 30 września danego roku, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium.
 • student studiów drugiego stopnia –  analizowane są osiągnięcia, które miały miejsce od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia, aż do 30 września danego roku, w którym ma miejsce wnioskowanie o przyznanie stypendium.
 • student, który już wcześniej był laureatem stypendium ministra – badany jest okres od 1 października w roku, za który przyznane było ostatnie stypendium aż do 30 września roku, w którym złożony jest wniosek.

Przykład: Student był laureatem stypendium ministra na okres 2018/2019. Jego wniosek będzie analizowany pod kątem osiągnięć, które miały miejsce od 1 października 2018 r., aż do 30 września 2019 r.

Co kryje się pod pojęciem wybitnych osiągnięć naukowych przy ocenie wniosków o stypendium ministra?

W informacja związanych ze stypendium ministra, bardzo często widnieje pojęcie „wybitne osiągnięcia”, które muszą być zrealizowane przez studenta, aby mógł ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z ministerstwa.

Osiągnięcia naukowe:

 • Student jest autorem lub współautorem publikacji naukowych prezentowanych na łamach czasopism naukowych, które znajdują się na wykazie właściwego ministra do spraw nauki. Ponadto, uznawane są także książki naukowe, które rozpowszechniane są co najmniej po całym kraju. Jako osiągnięcie naukowe nie są uznawane publikacje pokonferencyjne.
 • Student jest członkiem zespołu badawczego, który został stworzony samodzielnie przez uczelnie lub we współpracy z innymi uczelniami, a także jednostkami naukowymi.
 • Student jest autorem lub współautorem wynalazku, a także wzoru użytkowego lub przemysłowego. Za osiągnięcie naukowe uznane jest także stworzenie topografii układu scalonego. Ponadto, brane pod uwagę jest także wyhodowanie lub odkrycie odmiany rośliny.
 • Student samodzielnie wygłasza własny referat na konferencjach naukowych, na których odnotowano obecność prelegentów z pięciu różnych ośrodków akademickich
 • Studenci, którzy byli laureatami nagród międzynarodowych. Pod warunkiem, że w konkursie brali udział studenci z pięciu państw.

Osiągnięcia artystyczne:

 • Student jest autorem lub współautorem dzieł artystycznych (plastyczne, muzyczne, teatralne, a także filmowe). Muszą być przedstawione publiczności na wydarzeniach o randze krajowej lub też powinny być wydane ilości przekraczającej 500 sztuk.
 • Student jest autorem lub współautorem wynalazku, a także wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 • Student jest laureatem nagród w konkursach międzynarodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele co najmniej pięciu państw

Osiągnięcia sportowe:

 • Studenta, który był ujęty na pożądanym miejscu w klasyfikacji indywidualnej, a także drużynowej w sportach olimpijskich oraz paraolimpijskich.
 • Studenta, który był ujęty w klasyfikacji, co najmniej trzecie miejsce, indywidualnej, a także drużynowej w sportach, które objęte są działaniem polskich związków sportowych

Jak składać wniosek o stypendium ministra

Student, który jest zainteresowany otrzymaniem stypendium ministra oraz spełnia określone warunki, może złożyć swoja kandydaturę rektorowi uczelni. Termin składania wniosków jest indywidualnie określany przez daną uczelnię.

Do złożenia wniosku, konieczne jest dołączenie dokumentów, które potwierdzają osiągnięcia Studenta.

Ocenianie wniosków o stypendium ministra

Uczelnia dokonuje oceny wniosków na podstawie przyznawanych punktów. Są one przydzielane z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, artystycznych oraz naukowych. Bardzo często powoływaniu są specjalni eksperci, którzy pełnią funkcję wspomagającą. Po zaopiniowaniu wniosków sporządzana jest lista punktowa. Wówczas stypendium przysługuje studentom, którzy znajdują się najwyżej w rankingu, a ich ilość nie może przekraczać liczby osób określonych w stosownym rozporządzeniu.

Ile jest przyznawanych stypendiów ministra?

W gestii właściwego ministra jest określanie wysokości stypendiów, z uwzględnieniem limitu 15.000 złotych. Liczba stypendystów jest odgórnie określana dla ministrów nadzorujących uczelnie, z tym, że Minister Nauki i Szkolnictwa posiada ograniczenie do 845 stypendiów w ciągu roku.

Kiedy ma miejsce ogłoszenie listy osób otrzymujących stypendium ministra oraz moment wypłaty

Osoby, które otrzymają stypendia ministra, są przedstawione na liście ogłoszonej na stronie internetowej urzędu, który obsługuje danego ministra. W następnej kolejności ma miejsce przesłanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Za wypłacenie środków odpowiada uczelnia. Przekazuje na ten cel środki, które uzyskała od ministra przyznającego stypendium. Wypłata środków ma charakter jednorazowy i odbywa się w sposób wskazany przez studenta, choć najczęściej ma to miejsce za pomocą przelewu bankowego. Uczelnia jest zobowiązana do przekazania środków finansowych w ciągu 14 dni od momentu wpływu środków na rachunek uczelni.

Pozostaw komentarz