Wnioskodawcy

O środki z Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się konsorcja instytucji naukowo-badawczych ze Szwajcarii.

Głównym wnioskodawcą jest szwajcarska instytucja goszcząca (host institution), która – w porozumieniu z instytucją wysyłającą (sending institution) z Polski – koordynuje proces wypełniania poszczególnych części wniosku aplikacyjnego, a następnie wysyła go do → swissuniversities w terminie określonym dla każdego naboru wniosków.

→ Lista uprawnionych polskich instytucji obejmuje m.in.:

  • uczelnie
  • placówki Polskiej Akademii Nauk
  • krajowe instytuty badawcze

→ Lista szwajcarskich instytucji partnerskich obejmuje m.in.:

  • uczelnie wyższe
  • instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
  • uczelnie politechniczne
  • instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Sciex-NMSch) szwajcarska instytucja goszcząca musi podpisać ramową umowę o współpracy z CRUS, która obejmuje m.in. zgodę na postanowienia
→ Europejskiej Karty Naukowca – Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

→ Lista szwajcarskich instytucji, które podpisały umowę z CRUS

W ramach Funduszu Stypendialnego konsorcjum polskiej uczelni wysyłającej i szwajcarskiej uczelni goszczącej może wnioskować o dofinansowanie projektów następujących osób (bez ograniczeń wiekowych):

Junior Fellows (młodych badaczy):

  • studentów studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy);
  • młodych pracowników naukowych, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy);

Uwaga: 29 marca 2012 Komitet Sterujący podjął następujące decyzje odnośnie dodatkowych wymogów formalnych dotyczących "Junior Fellows".
W przypadku doktorantów planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastapić nie wcześniej, niż po okresie roku od uzyskania stopnia magisterskiego, decydująca będzie data egzaminu-obrony pracy.
W przypadków osób posiadających już stopień doktora, planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastapic nie później niż 5 lat po obronie dysertacji, decydująca bedzie data obrony.

Dodatkowo osoby, które już raz realizowały projekt, nie mogą się ubiegać powtórnie o dofinansowanie, nie będzie również możliwości przedłużenia realizacji projektu przez tego samego stypendystę (tzw. "follow-up projact").

Senior Researchers/Sciex Mentors (opiekunów naukowych):

  • samodzielnych pracowników naukowych – mentorzy z instytucji wysyłających z Polski i mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)